dissabte, 29 de juny de 2019

Un nou Pla d’atenció integrada dels serveis sanitaris i socials que és “más de lo mismo”

Els interessos polítics passen de nou per davant de les necessitats de la gent, al mantenir els serveis socials al departament de Treball. No hi ha coordinació possible sinó hi ha un integració de responsabilitats, i això només es pot aconseguir ubicant els serveis socials dins del departament de Salut.  


Aquest nou pla, com l’anterior, no servirà per millorar la coordinació entre Salut i Treball, i no aportarà millores a l’atenció social i sanitària de les persones grans. Experts consultats no hi confien massa... És encara més burocràcia de la que ja hi ha...El govern de la Generalitat ha revisat el PIAISS (Pla Inter-departamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària), cinc anys després de la seva creació, atesos els problemes sorgits de la seva aplicació. Un Pla que s’havia demostrat del tot ineficaç a l’hora de resoldre les moltes dificultats derivades de la separació de responsabilitats entre l’atenció social i els serveis sanitaris. 
bla, bla, bla...
Per intentar posar-hi remei, el govern ha aprovat un nou pla, anomenat ara PAIS (Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària), que manté la separació de responsabilitats: del departament de Salut en continuen depenent els aspectes sanitaris de les persones grans, mentre que les seves necessitats socials depenen incomprensiblement del departament de Treball i tot això coordinat des del departament de Presidència. Una fórmula que ha demostrat la seva inoperativitat durant 5 anys i que es manté únicament per interessos de caire polític. 

El Pla pretén desplegar una estratègia única d’atenció integrada social i sanitària, i ho pretén fer sota un enfocament de responsabilitats compartides, exactament igual com ho feia el fracassat PIAISS. Tornem doncs a caure en l’error de separar en lloc d’unir. Una tendència que comença a ser preocupant en el si del govern actual. Preveure una provisió compartida dels serveis sanitaris i socials i al mateix temps posar en valor l’eficiència, la planificació i la coordinació en la provisió de serveis és una gran contradiccions; ambdós plantejaments són oposats i excloents l’un de l’altre.

En les motivacions del nou Pla es parla de “crear un model d’atenció integrada dels serveis sanitaris i socials, tot elaborant un pla de treball que contribueixi a generar un model d’intervenció global coordinada, amb una mateixa visió de conjunt, que situï la persona al centre.” Això de voler situar a la persona al centre del sistema és una d’aquestes frases demagògiques que els polítics que passen per el departament de Salut utilitzen freqüentment. Utilitzen, però mai posen en pràctica, perquè en els departaments de la Generalitat i de les administracions públiques en general, hi acostuma a haver dos elements que sempre són indefectiblement al centre: els interessos dels funcionaris... i els objectius dels partits polítics, i entre aquestes dues alternatives és com el departament de Salut i el de Treball o qualsevol altre departament s’organitzen. 

Quantes vegades em sentit aquesta música?
Tanmateix el nou  PAISS millora en algun aspecte el contingut del PIAISS anterior. I entre aquestes millores cal esmentar la creació per fi ! d’una història clínica i social compartida que possibiliti una comunicació segura i que sigui operable des dels diferents sistemes d’informació existents. Però hi ha molts aspectes del funcionament del dia a dia que el nou Pla no incorpora, ni tan sols pot contemplar, atès que la seva solució passa per que tots els que intervenen en el procés d’atenció a les persones necessitades han de tenir una mateixa sensibilitat a l’hora d’afrontar les solucions als problemes i lamentablement  no és així.

En l’exposició de motius de l’Acord de Govern de creació del PAISS es parla de desenvolupar un conjunt d'eines i instruments compartits entre els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, però el que crida més l’atenció és la definició tan minuciosa que es fa dels òrgans de governança d’aquesta estructura administrativa. És la següent:

El Pla compta amb un Òrgan de Govern integrat per: a) El titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.b) El titular del Departament de Salut.c) El titular del Departament de la Presidència.d) El titular de la Secretaria General del Departament de la Presidència o la persona en qui delegui.e) El titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o la persona en qui delegui. f) El titular de la Secretaria General del Departament de Salut o la persona en qui delegui. g) Qui ostenti la direcció del Pla d'atenció integrada social i sanitària.

També tindrà una Comissió Permanent integrada per: a) El titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o el titular de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies. b) El titular de la Secretaria General del Departament de Salut. c) El titular de la Direcció General de Planificació en Salut. d) El titular de la Direcció General de Serveis Socials. e) El titular del Servei Català de la Salut. f) El titular de la Direcció General de Protecció Social. g) Qui ostenti la direcció del Pla d'atenció integrada social i sanitària.

Això era el PIAISS. El PAISS pretén ser el mateix, per tant el
resultat serà el mateix...lamentablement 
No podia faltar un director; només faltaria... La direcció del PAISS és nomenada per l'Òrgan de Govern, a proposta del titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del titular del Departament de Salut, i té encomanades les funcions següents: a) Executar les actuacions acordades per l'Òrgan de Govern i Comissió Permanent. b) Coordinar a escala operativa i executar les directrius d'actuació i els objectius estratègics per àmbit.
c) Aprovar els criteris per fer el seguiment de l'execució del Pla i l'assoliment dels objectius. d) Assolir i fer assolir els objectius determinats. e) Determinar el sistema d'avaluació de resultats.
El nomenament com a persona titular de la direcció del Pla d'atenció integrada social i sanitària no comporta ni la creació ni l'accés a un nou lloc de treball, ni dona lloc a la consolidació de drets a aquest efecte.

I evidentment és obligatori un Comitè Operatiu, i un Consell Assessor, no fos cas... Tristament es nota quan la política es fica pel mig i la seva presència fa desaparèixer tota ombra d’eficiència... 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada