diumenge, 10 de maig del 2015

Proposta mediadora del 1er. Conveni Col·lectiu del SISCAT


Es manté la jornada laboral actual i es recuperen les taules salarials del VIIe conveni de la XHUP


Patronals i sindicats presents a la mesa de negociació hauran de manifestar-se sobre la globalitat de la proposta  abans de dimecres 13 de maig al mig dia.Tal com s’havia compromès, el Sr. José Antonio Gómez Cid president de la mesa negociadora del 1er. conveni col·lectiu del SISCAT ha fet arribar a totes les parts la seva proposta de la que tot seguit en resumeixo els aspectes més rellevants. El Sr. Gómez Cid ha estat un espectador privilegiat de la gestació del Conveni atès que porta 7 anys presidint aquesta mesa. La seva proposta es produeix després d’haver escoltat a totes les parts i després d’haver calibrat les opinions i línies vermelles de les diferents organitzacions presents a la Mesa de negociació.

El Sr. José Antonio Gómez Cid, president de la mesa
negociadora del Ier. Conveni Col·lectiu del SISCAT  
Es tracta d’una proposta mediadora final, davant de la que cada una de les organitzacions haurà de manifestar-se de manera afirmativa o negativa sobre la globalitat de la proposta. Tenen  de temps fins el proper dimecres al mig dia.

Àmbit funcional del conveni: Centres sociosanitaris y de salut mental concertats amb el Servicio Català de la  Salut que no tinguin conveni col·lectiu d’empresa i acreditin uns ingressos habituals y continuats superiors al 50% de la seva facturació que provinguin de la activitat concertada con el SCS. I hospitals de aguts  que formen part de la xarxa de internament del SISCAT y centres d’atenció primària concertats con el SCS que no tinguin conveni propi.

Duració: Entrada en vigor el primer de maig de 2015 i finalització de la vigència pactada el 31 de desembre de 2016.

Ultra-activitat: Un any a partir d'aquella data 

Clàusules de garantia: El conveni establirà una clàusula de garantia “ad personam” de respecte de las situacions personals que milloren el conveni en computo global y anual. Així mateix s’introduirà una clàusula de garantia dels acords d’empresa en vigor fins la finalització de la seva vigència, que podran ser prorrogats per acord entre les parts.

Jornada:  Jornada ordinària de 1688 hores per el Grupo 1. Per els Grups del 2 al 7: torns de dia 1668 hores; torns de nit 1562 hores. En aquest còmput anual s’inclouen 3 dies de lliure disposició  que tindran la consideració de temps treballat.

Retribucions: Aplicació del 3,6% de tarifes a la millora de les retribucions del personal. Tot el personal recuperarà, amb efectes 1 de maig de 2015 les taules salarials del VII Conveni XHUP. Aquesta recuperació beneficiarà també al personal que pertany al sector públic y  van veure reduïdes les seves retribucions un 5% en virtut de normativa bàsica estatal o autonòmica (això afecta a les EPiC  que també en surten beneficiades).
Aquelles empreses públiques o privades, que no haguessin reduït les seves retribucions en aplicació de les successives reduccions de tarifes en el període 2010-2015, hauran de negociar como impacta l’incremento del 3,6% de tarifa a partir del 1 de maig 2015 en las condiciones laborals dels seus treballadors. Hauran d’arribar a un acord en un termini de dos mesos.
Respecte a les DPO, pel personal del Grup 1 que presta els seus serveis en l’àmbit de l’atenció primària, la quantitat de 2000€ anuals passen a la retribució anual fixa, incorporant-se al concepte “plus conveni”. Per tot el personal, si s’abonen DPO, el primer 15% respecte al valor teòric del conveni, no estarà subjecte a cap tipus de valoració.
Es manté el complement d’atenció continuada.

Revisió salarial: Compromís de revisió salarial pel cas que durant la vigència del conveni es modifiquin les tarifes i preu públics que paga el CatSalut a les empreses incloses en l’àmbit funcional del conveni.

Complement d’Incapacitat Temporal; regulació del complement d’IT segons està establert per el personal de l’Administració de la Generalitat pel Decret Llei 2/2013 i la instrucció 1/2013 que estableix el criteri d’aplicació de la millora de la prestació econòmica per IT.

Creació i/o Revitalització de les comissions sectorials amb caràcter paritari següents: Comissió de la professió d’infermeria; Comissió de classificació funcional; Comissió de treball i igualtat; comissió de Formació i Comissió de de Salut Laboral

Carrera professional: El Nivell C queda descongelat amb efectes  01/05/2015. El títol d’especialista d’infermeria donarà accés al nivell A de la carrera professional per el transcurs d’1 any de prestació efectiva de serveis, així com es reduirà en 1 any el ermini per el canvi de nivell pels professionals que ja tenen acreditat un nivell determinat

Permisos:   Contemplar un permís d’urgències; Contemplar un permís per visita mèdica i prova diagnòstica; Ampliar el termini de l’excedència especial de 2 a 3 anys (en el 3er any, reserva “d’un lloc de treball”.

Contracte a temps parcial: Preferència dels treballadors de l’empresa en l’ampliació de les jornades de treball

Adequació del redactat del conveni a les novetats legislatives que s’han  produït des de les respectives signatures  dels convenis  base.
   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada