divendres, 13 d’octubre del 2017

“Avocació” de competències a Salut per cobrir responsabilitats dels gerents dels consorcis


Aquesta “avocació” està en línia a l'assumpció de responsabilitats per part dels consells rectors del consorcis participats majoritàriament per la Generalitat prèvia substitució dels seus representants abans del referèndum de l’1-O i és conseqüència dels temors expressats per alguns gerents, davant de possibles responsabilitats que eventualment se’ls pogués exigir. Respon a un lloable intent del Departament de protegir els directius en uns moments de gran incertesa jurídica arran de la intervenció dels comptes de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.


Tanmateix, a nivell jurídic es plantegen alguns dubtes sobre la l'abast de l'eficàcia de l'acord de avocació. Segons algunes opinions no s'ha utilitzat l'instrument jurídic conforme al que preveu  la legislació que regula el règim jurídic del sector públic.Els consells rectors del consorcis sanitaris, presidits temporalment pel conseller Comin, van acordar, en sessions expressament convocades el passat 6 d'octubre, avocar transitòriament però sense fixar un termini concret algunes competències de les gerències que el seu exercici pugui generar qualsevol grau d’inseguretat en el marc social i jurídic actual. En el mateix acord els consells rectors van delegar en el seu president l'exercici de l'execució de les competències avocades.

Les funcions avocades són les següents:

Condició d’òrgan de contractació.
Aprovació de convenis, encàrrecs de gestió, o acords de col·laboració que puguin establir-se amb entitats públiques o privades.
L’aprovació inicial de qualsevol operació de crèdit o de tresoreria, sens perjudici del preceptiu compliment de les autoritzacions obligatòries que es requereixin en cada cas en virtut de la normativa de finances públiques aplicable.
Qualsevol aspecte vinculat a la gestió del pressupost del consorci que requereixi accions positives i/o de compromís de despesa.
L’administració del patrimoni del Consorci.
L’ordenació dels pagament s del Consorci.
Actuar com a cap de personal, la seva contractació i la seva gestió en tots aquells aspectes vinculats a compromisos de despesa i/o execució de pagaments

Tot això amb la voluntat de protegir als gerents davant dels esdeveniments polítics que s’estan succeint a Catalunya, i entre ells l'aturada de país del passat dia 3 d’octubre en la que en la majoria d’institucions no es descomptarà el dia de sou de tots aquells treballadors que la varen secundar.

L’acord deixa clar que l’exercici d’aquelles funcions que no impliquin dubtes seran exercides en les mateixes condicions establertes per els seus responsables. Qualsevol dubte sobre l’abast de les funcions avocades serà resolt pel president del consorci (en l’actualitat i de forma temporal pel conseller Comin).

La avocació és una tècnica de dret administratiu que permet traslladar l’exercici d’una competència, per resoldre un o varis assumptes concrets, des d’un òrgan jeràrquicament inferior, a un altre de superior. En certa mesura seria el contrari de delegar funcions o realitzar encomanes de gestió, però amb una especial atenció al fet de referir-ho a un assumpte concret, específic i de forma motivada. En aquest sentit, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució seria un exemple de avocació de competències concretes de les comunitats autònomes per part del govern espanyol.

Així les coses, la avocació feta pels consells rectors dels consorcis és una avocació de competències feta amb caràcter general en relació a unes determinades competències quan la avocació exigeix que aquesta tècnica jurídica s’apliqui per a assumptes concrets. Per posar un exemple, en el cas que un consorci decidís no descomptar de la nòmina dels treballadors un dia de feina corresponent al dia de l’aturada de país, la avocació hauria de fer referència a la competència d’ordenar el pagament de la nòmina d’octubre, raonant el perquè d’aquesta avocació.
 
Per tant, sembla que l’efectivitat de la mesura presa pels consells rectors del consorcis, atès que a primera vista té l'aparença d'una avocació de caràcter general, hauria de venir acompanyada d'acords concrets i motivats per a la resolució dels assumptes que es vulguin avocar, en els diferents àmbits competencials a que fan referència els acords presos.  


En conclusió, l'acord ben intencionat pres pels consells rectors, per que pugui assolir plenament  la seva finalitat protectora dels equips directius del consorcis sanitaris en l'actual escenari d'alta complexitat i grans dubtes i incerteses jurídiques en el que ens trobem, caldrà que sigui complementat per acords específics en realció als assumptes concrets quina resolució es pretengui avocar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada