dimecres, 24 de juny del 2015

Nous fruits positius del debat de Salut al Parlament


S’ha d’afegir a la llista de resolucions de calat del Parlament, un acord de Govern pel qual s’elaborarà un text normatiu sobre contractació de serveis sanitaris d’atenció a les persones.


Aquesta disposició, és fruit del debat al Parlament però també de l’esperit de lluita de professionals interessants a millorar la Sanitat a Catalunya  


La Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya a la que faig referència avui deia exactament:

Resolució 1

2.- El Parlament de Catalunya, pel que es refereix a la contractació amb els centres del SISCAT:
............
............
Insta al Govern de la Generalitat a aprovar un acord de govern que permeti:
a.- Autoritzar la creació d’un grup de treball, integrat per experts en matèria sanitària i de contractació , designats pel titular del Departament competent en matèria de salut , encarregat d’elaborar, en un període màxim de sis mesos, les bases d’un avantprojecte de text normatiu que transposi la Directiva europea 2014/24/UE de serveis en allò que correspon a la contractació de serveis sanitaris del SISCAT en el marc d’una llei catalana de contractació de serveis sanitaris i socials d’atenció a les persones.
b.- Autoritzar que els actuals convenis, contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis d’atenció primària, sociosanitaris i de salut mental inclosos els d’atenció a les drogodependències, d’utilització pública d’àmbit comunitari es mantinguin vigents fins a l’entrada en vigor i implementació de la llei esmentada.

I dit i fet, quatre dies després de ser aprovada la Resolució, en la reunió del Consell Executiu de la Generalitat de dimarts passat, es va adoptar un acord de govern que diu pràcticament  el mateix que la Resolució aprovada en el Parlament. La Directiva europea de referència (2014/24/UE), estableix que atenent el caràcter delicat dels serveis  d’atenció a les persones (sanitaris, socials i educatius) les administracions competents han de tenir un ampli marge de maniobra per organitzar l’elecció dels proveïdors dels serveis de la manera que considerin més oportuna basant-se amb criteris específics que en garanteixin la qualitat d’aquests serveis.

Atès que el govern espanyol, aquesta vegada ha actuat amb seny, i tenint en compte  que els serveis sanitaris i socials són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de les transferències, ha accedit a que el Govern català faci el desplegament legislatiu per tal d’adequar la contractació d’aquests serveis públics a les peculiaritats del model de salut i social de Catalunya.

Aquest és un pas endavant important per garantir la qualitat dels serveis sanitaris a Catalunya, doncs això haurà d’impedir que es pugui adjudicar la gestió d’Equips d’Atenció Primària a organitzacions sense cap experiència en aquest tipus d’assistència, o a empreses especulatives, poc interessades en la qualitat dels serveis prestats, molt més pendents d’assegurar uns resultats econòmics per sobre d’uns resultats en salut.

El fet que aquest acord de govern impliqui que els contractes actuals restin vigents fins a l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa que s’ha d’elaborar evitarà que situacions com les viscudes en el CAP l’Escala es puguin tornar a reproduir a Catalunya.

No puc acabar aquest escrit sense fer menció al conjunt de persones que des de l’ombra s’han mogut per fer possible que Catalunya faci, des del punt de vista legislatiu, un nou pas endavant en la qualitat i modernitat de la seva legislació de contractes públics en el camp sanitari. Hi han participat prestigiosos juristes de la salut, professionals sanitaris preocupats per les disfuncions que es podien produir o directius de l’administració sanitària tenallats per una legislació que no recollia les peculiaritats de la sanitat catalana. I entre ells el Dr. Toni Iruela antic col·laborador d’aquest blog, motor incansable de tot el procés de reflexió que ens ha dut a aquest nou plantejament.


Ara que tenim l’oportunitat de fer una llei de contractes propi per la sanitat pública catalana val la pena fer-la amb molta cura per assegurar que aquesta vegada, la llei serveixi per donar cobertura legal a la realitat concreta de la sanitat pública catalana, que com és sabut, és ben diferent a la de la majoria de comunitats de l’Estat espanyol.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada