divendres, 19 d’octubre del 2018

El projecte + Futur d’UCH: identificant tendències de futur en els àmbits sanitari i social (i II)


Pep Fusté va desgranar les àrees d’actuació prioritària identificades des de la posada en marxa del projecte, i va explicar el paper que haurien de jugar a partir d’ara les entitats associades a UCH per anticipar-se al canvis, i què haurà de fer UCH per ajudar a les entitats a produir tots els canvis organitzatius que es deriven de les diferents actuacions que caldrà emprendre. Aquesta és l’explicació de Pep Fusté.

  
(...Continua de l’entrada anterior) 


Pep Fusté

Hem Identificat 8 àrees d’actuació prioritària que representen el marc de desplegament del projecte + Futur; d’aquests 8 grans canvis n’hi ha tres que els considerem a la base i són: primer, la transformació digital, des de les aplicacions en els dispositius mòbils, la robòtica, la intel·ligència artificial, la utilització massiva de dades, etc. La segona és el component humà de la relació assistencial que no es pot perdre, malgrat els canvis que la transformació digital comportarà; no es pot deixar de banda el tracte humà i caldrà continuar tenint en compte la veu del pacient; les decisions compartides  en les que els professionals hauran d’aportar els seus coneixements i les persones les seves preferències; els aspectes relacionals i el tracte humà continuarà sent essencial. La tercera àrea d’actuació prioritària serà la transformació del model assistencial, en el que la prestació per línies de serveis molt estructurades està canviant, la prestació de serveis en un espai físic està canviant i veurem més una atenció sanitària a prop del domicili, hi ha moltes modalitats de serveis que aquí a Catalunya que ja s’han anat desenvolupant com l’atenció intermèdia alternativa a l’hospitalització convencional, etc.; aquest entorn serà diferent i les entitats s’hi hauran d’adaptar. 

Les altres 5 grans àrees d’intervenció, més interns de les organitzacions, serien: en primer lloc com s’incorporen els avenços tecnològics i del coneixement amb un marc d’avaluació de la seva eficiència i a la vegada de l’impacte social i econòmic del que estem fent. Qui marca l’agenda d’innovació dins de les organitzacions, el que necessita el pacient o el que determinen els de recerca? Està clar que allò que necessita el pacient. 
La segona fa referència als nous professionals que es necessitaran i el canvi de rols de molts d’ells, el treball deixarà en molts cassos de fer-se individualment per realitzar-se integrats en equips multidisciplinaris. La gestió dels equips és un altre d’aquests reptes que caldrà afrontar, combinant els recursos humans amb perfils professionals diferents.
La tercera de les àrees seria la flexibilització d’estructures, atès que els professionals demanen més flexibilitat i els usuaris demanen també més flexibilitat. Combinar això no és fàcil, però és un dels reptes que hi ha i que les organitzacions es trobaran. Per altre banda les estructures que hi ha actualment s’hauran de relacionar amb el seu entorn i amb altres estructures; el treball en xarxa i la integració de serveis esdevindrà una necessitat.
Tot això ha de servir perquè els ciutadans tinguin confiança amb nosaltres, per tant, per aconseguir-ho ens caldrà millorar la comunicació, actuar amb responsabilitat social, reforçar el bon govern fer bé les coses i guanyar reputació davant dels ciutadans, Són per tant uns elements bàsics que no es poden descuidar. Aquesta és la quarta àrea d’actuació.
Tot plegat ens porta a la última de les àrees identificades que passa per la transformació del model sanitari i social, orientat a resultats donant una resposta adequada a les necessitats de les persones d’acord al recursos de que es disposi   

En tots aquests set focus de treball identificats ens hi posem a treballar seriosament, però demanem que l’administració respongui i la gent treballi en aquests objectius. Ara hem d’impulsar transformacions, estem pensant en crear nuclis de dinamització del canvi dins de la Unió, en les que tothom s’hi haurà de posar perquè la problemàtica afectarà a tothom. Tenim tres nuclis de dinamització identificats: la transformació digital, les aliances amb institucions que ja estan fent experiències de col·laboració treballant en xarxa, i el disseny de les estructures dels hospitals, com hauran de ser de cara al futur. Per propiciar els canvis cal coneixement i discussió i buscarem a experts externs si cal per tal que ens ajudin.

Per tirar endavant tota aquesta feina UCH haurà de fer un seguit d’actuacions i entre elles, la fundació Unió desplegarà un comitè científic, una mena de “think tank” o laboratori d’idees, que anirà orientant i conduint tot aquest procés. 
-Desplegarem un projecte d’acompanyament estratègic a les organitzacions, a nivell de comitès de direcció per que prenguin consciència del canvis i poder construir la narrativa interna per començar a pensar en com anticipar-se a les necessitats del futur i desenvolupar nous serveis.
-Haurem de liderar la interlocució amb el col·legis professionals per acordar la transformació del món professional derivada de les noves competències i habilitats professionals, nous rols, necessitats de professionals etc. També caldrà parlar amb l’administració per adequar la regulació de les diferents professions sanitàries.  
-També volem posar a disposició de les entitats una mena de marc que els serveixi per incorporar l’avaluació a l’hora de prendre decisions a través d’indicadors homogenis i comparables.
-Volem que puguin compartir experiències a través d’una mena de banc públic en el qual tothom hi pugui participar aportant experiències o aprofitant les experiències positives d’altres, incloent-hi experiències d’entitats internacionals
-També volem internacionalitzar la nostra visió del futur, teixint una xarxa de relacions internacionals que cada vegada és més interessant; hi ha tres temes en que el problemes són molt similars a diferents països: les habilitats i competències directives, el tema de l’atenció integrada social i sanitària, i la tercera qüestió seria el poder comparar resultats a nivell internacional. 
-També volem donar suport a les entitats associades per la gestió del canvi, en qüestions com el desenvolupament de nous serveis, la comunicació estratègica interna i externa, la gestió d’equips, l’anàlisi de dades, l’atenció al domicili, conciliació, aliances estratègiques, etc. 

Per tant, tenim pel davant molta feina però molt interessant. La participació i la implicació dels professionals en totes aquestes tasques serà indispensable per assegurar l’èxit. 


   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada