dimecres, 12 de juny del 2013

Hi ha acord en la mediació del Conveni del SISCAT


Ara les parts, sotmetran aquests acords a l’aprovació dels seus òrgans de govern, i/o assemblees


Metges de Catalunya resta fora de l’acordA les 6 de la matinada, després de 13 hores i mitja de negociació, l’autoritat laboral ha posat sobre la taula una proposta mediadora que ha estat acceptada per les parts, excepte per Metges de Catalunya. Ara caldrà que  el òrgans de govern de les entitats patronals signants ratifiquin aquests acords, que també hauran de ser aprovats pels sindicats que han acceptat la mediació. Sembla que els sindicats volen presentar a les assemblees de treballadors els acords i que aquestes decideixin. Si finalment els acords són ratificats per totes les parts, podrem dir que tenim Conveni del SISCAT, fins al 31 de desembre del 2014.


El Departament d'Empresa i Ocupació ha estat l'escenari
on a la matinada s'ha arribat a un acord


Les motivacions dels presents en la negociació han estat reflectides en l’acta de la reunió, i són les següents:

Per part de CCOO i UGT es manifesta que davant la situació actual i el perill que corre el conveni col·lectiu amb la fi de la ultra activitat el proper 7 de juliol, s’accepta la proposta de mediació del Departament d’Empresa i Ocupació, fent un exercici de responsabilitat per tal d’evitar la caiguda del conveni col·lectiu i el desmembrament del SISCAT, i en aquest context, es valora com una sortida possible, pendent de ratificació pels treballadors i treballadores afectades.

El sindicat Metges de Catalunya posa de manifest la seva total disconformitat amb el contingut de la proposta per responsabilitat amb tots/es els/les treballadors/es del SISCAT i pensant que és molt pitjor per aquests l’acceptació i consolidació de retallades que no pas el que pugui passar un cop decaigut l’actual conveni en ultra activitat

Per part de les patronals es manifesta que es valora positivament la proposta atès que la proximitat de la fi de la ultra activitat del conveni tindria unes conseqüències negatives no desitjades 

Tot i que més endavant parlem amb més detall d’aquests acords si es que s’acaben ratificant per totes les parts, tot seguit es resumeix el contingut dels mateixos:1.- Reducció de conceptes retributius: els imports de tots els conceptes retributius vigents a 31/12/2008, tindran una reducció del 5%, excepte el preu d’hora guàrdia de presència física i  el de la Retribució Variable per Objectius (RVO)

2.-  La RVO es meritarà anualment i només es podrà percebre en cas que l’Empresa assoleixi l’equilibri pressupostari i financer, que tampoc podrà quedar compromès pel pagament d’aquest concepte retributiu. Pel personal del Grup 1 que treballa en l’Atenció Primària, la quantitat lligada a l’equilibri pressupostari i financer serà de 3.400€

3.- La Jornada de Treball serà:
pel personal sanitari

Grup 1: 1688 hores/any
Grups 2 al 7: 1668 hores/any en torn de dia (matí o tarda) i 1562 hores/any en torn de nit

pel personal No sanitari

Grups  4 al 7: 1668 hores/any en torn de dia (matí o tarda) i 1562 hores/any en torn de nit

En ambdós cassos els còmputs horaris inclouen dins la jornada laboral, 3 dies  de lliure disposició.

4.- Queden en suspens els efectes econòmics derivats de la progressió en el Pla de Carrera, durant la vigència del Conveni, sense que aquesta suspensió pugui generar efectes econòmics amb caràcter retroactiu

5.- La IT serà tindrà la prestació econòmica que es deriva  de la Disposició addicional 6 de la Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives segons la redacció donada pel Decret Llei 2/2013.

6.- El tícket menjador serà de 4€ pel personal amb jornada partida i de 6€ per a la resta del personal. El personal de guàrdia de presència física no abonarà cap quantitat

7.- El premi de fidelització no es podrà substituir per una compensació económica

8.- La ultra activitat del conveni finalitzarà com a màxim el 31/12/2015  


www.rbaestudisiprojectes.cat       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada