dijous, 18 d’abril del 2013

Anul·lada l’adjudicació del concurs de gestió de l’ABS l’Escala


Ara caldrà repetir el concurs


L’OARCC (Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya) ha declarat nul·la l’adjudicació que al seu dia va fer el CatSalut del concurs per la gestió de l’ABS l’Escala. Aquesta adjudicació ve ser feta a l’empresa Eulen i aquest fet va concitar el rebuig general sobretot de la població de la comarca i en particular dels alcaldes dels pobles afectats que van anar a veure al Conseller de Salut per protestar sobre aquesta decisió de l’Administració. L’actuació del’OARCC respon a un recurs que va presentar la Fundació Salut Empordà que era l’empresa que gestionava   des  de fa dotze anys  l’ABS esmentada.

El CAP Moisès Broggi de l'Escala
L’OARCC és un òrgan especialitzat en resoldre determinats recursos i qüestions en matèria de contractació pública, amb plena independència funcional tot i que forma part de l’estructura de l’Administració de la Generalitat i depèn del Departament de Presidència. És el mateix organisme que mesos enrere va dictaminar la nul·litat de la concessió a Acciona de la privatització de les aigües Ter-Llobregat (ATLL). L’òrgan té les competències següents:

  •      Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 40 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP), quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l’apartat 1 del mateix article i no es tracti de procediments d’adjudicació que se segueixin pel tràmit d’emergència.
  •     Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals que hagin sol·licitat les persones que assenyala l’article 42 del TRLCSP amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació.
  •    Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual establerts en l’article 37 del TRLCSP.
  •     Resoldre les reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes, les mesures provisionals i de la qüestió de nul·litat a que fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 111 de la Llei de l’Estat 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
Estanis Puig, alcalde de l'Escala, ha acollit favorablement
la resolució de l'OARCC 
No es coneix en detall la resolució que només deuen tenir l’entitat recurrent, el CatSalut i l’adjudicatari, però sembla que la motivació de la nul·litat ve donada  per deficiències en el Pleg de Clàusules: “...no estan ben definits els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor; es pot concloure que no es puntua en alguns aspectes ni de manera proporcional ni atenent a cap criteri motivat suficientment...”  En base a tot això, ara caldrà tornar a fer el concurs rectificant en el Plec aquells aspectes que han comportat la seva nul·litat.

Vull fer notar que els motius de nul·litat no tenen res a veure ni en l’ànim de lucre ni en la “privatització”. A aquest respecte cal dir que l’ABS l’Escala ja portava molts anys“privatitzada” atès que la gestió de la Fundació Salut Empordà és una gestió privada. El problema rau al meu entendre en el fet que els concursos públics no permetin avaluar en el cas de l’assistència primària el grau d’arrelament al territori de l’ens que ha de gestionar el dispositiu sanitari. Si en algun àmbit és necessari aquest arrelament territorial, aquest coneixement del territori i de la seva gent és precisament en l’Atenció Primària de Salut. També l'experiència en aquest tipus de responsabilitats és fonamental per assumir amb garanties la gestió d'una ABS i sembla que el Plec de condicions no posava cap mena d'emfasi en aquesta qüestió.  El problema és doncs de model de desplegament territorial més enllà de “privatitzacions “, tot i que alguns ho vulguin entendre d’aquesta manera.


La Fundació Salut Empordà continuarà gestionant l'ABS
l'Escala, com a mínim fins que no es faci un nou concurs
Segurament, per això, ahir en una sessió de la Junta General del Consorci de Salut i Social  de Catalunya, el conseller Ruiz va dir que elaborarien una llei de contractació en l’àmbit sanitari que acabi amb les disfuncions que planteja l’aplicació de la contractació en el sector públic que no s’hi adiu amb les especificitats del Sistema de Salut a Catalunya.  

En definitiva: nou concurs. La resolució de l’OARCC declara nul el procediment i tanca la via administrativa. Eulen pot, si vol, en el termini de dos mesos, recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada