divendres, 4 d’agost de 2017

Els primers efectes del Pla de Xoc: Milloren les llistes d’espera


Segons les dades facilitades pel CatSalut corresponents al tall del 30 de juny, les llistes d’espera quirúrgiques han experimentat una reducció del 0,4% respecte a la situació a 31 de desembre de 2016. Pel que fa a les proves diagnòstiques la reducció és del 9,8% que equival a 13.351 pacients menys, esperant.En un esforç  de transparència, a partir d’aquest juliol, les dades relatives a les llistes d’espera es publicaran amb caràcter mensual al web del CatSalut, en format de dades obertes a la ciutadania.Els efectes del Pla de Xoc sobre les llistes d’espera comencen a deixar notar els primers resultats positius, malgrat que la seva aplicació no abasta tot l’any 2017, atès que la seva implementació no va ser possible fins al mes d’abril quan el Parlament de Catalunya va finalment aprovar els pressupostos per aquest exercici. Tot i així, els resultats podrien ser encara millors si els centres sanitaris catalans no tinguessin tantes dificultats a l’hora de contractar metges d’algunes especialitats, en les que per una manca de planificació evident de necessitats en recursos humans, manquen professionals amb la titulació i l’expertesa adient.

És d’esperar que les llistes d’espera encara millorin més a partir d’ara, atès que el CatSalut ha introduït en els contractes amb els centres de la xarxa pública una nova clàusula addicional per la qual els centres estaran obligats a realitzar una determinada activitat quirúrgica establerta procediment a procediment, i a l’avaluació dels cassos que quedin fora del temps de garantia. Aquesta clàusula implicarà que aquesta part del contracte es cobrarà proporcionalment al grau de compliment de cada procediment, fet que perjudica als centres que no pugin fer efectiva tota la feina que se’ls demana. La clàusula també inclou un plantejament similar pel que fa al nombre de proves diagnòstiques especificant el detall de cada una de  les proves, així com pel que fa a les primeres visites a consulta externa d’especialitats. Amb aquesta compra, podríem dir que selectiva o especialitzada, és d’esperar que les llistes d’espera millorin sensiblement. És un primer pas cap a un sistema de compra orientat més al detall que no pas a la compra “a l’engròs” com passava fins avui.

Quan aquest nou plantejament de la compra estigui més afinat, el Pla de Xoc haurà perdut la seva vigència atès que amb aquesta clàusula addicional els centres seran els primers interessats a endegar els seus “plans de xoc” particulars, per poder arribar al 100% de la seva facturació amb el CatSalut. Caldrà vetllar, això sí, per que cada centre compleixi amb la seva part del contracte, i si això es fa bé, i la planificació de l’activitat contractada es correcta, és possible que les llistes d’espera passin a estar “sota control”. Tanmateix no ens enganyem: la capacitat quirúrgica dels hospitals catalans és la que és. Per tant, eliminades les possibles bosses d’ineficiència de cada centre, el que hem de tenir clar és que si els centres fan més intervencions d’alguns procediments, necessàriament hauran de fer-ne menys d’altres, i per tant estem davant de la possibilitat de generar noves llistes d’espera en altres procediments, si no s’està molt  a sobre del dia a dia, o si la planificació de les necessitats de compra per part del CatSalut no ha estat correcta.

Segurament, una de les novetats que incorpora aquesta nova clàusula addicional dels contractes del CatSalut, és la referent al gestor de llistes d’espera, que tot i que la proposta de clàusula no especifica les seves funcions, dona tota la impressió que internament serà la persona que haurà de gestionar les agendes quirúrgiques, de consulta externa i de proves complementàries, per delegació de la direcció assistencial o de la pròpia gerència, i externament, podria esdevenir l’interlocutor habitual amb el CatSalut per tal de fer els seguiments i correccions que siguin necessaris. En qualsevol cas, em sembla una figura bàsica per poder assolir els objectius.

Cal també aplaudir un altre novetat introduïda pel CatSalut per el control i seguiment de les llistes d’espera; es tracta de la publicació de l’estat real de les llistes d’espera, mes a mes, centre per centre, en format de dades obertes, accessibles des del web del CatSalut. És, sens dubte, un exercici de transparència que cal valorar positivament.


Com a situacions remarcables cal dir que el 100% dels pacients en llista d’espera a cirurgia cardíaca (285 pacients), es troben dins del període de garantia. Pel que fa a cirurgia oncològica, el 100% dels pacients en espera per cirurgia oncològica de bufeta urinària i pròstata es troben dins el termini màxim garantit de 60 dies i el 99,8% de pacients en espera per a intervencions oncològiques amb temps de garantia de 45 dies estan dins el termini. On les coses no han anat tan bé és en el camp de les cataractes i de les pròtesis de maluc amb increments en el nombre de malalts en llista d’espera. Per contra la llista d’espera per les pròtesis de genoll ha millorat al voltant del 10%. En definitiva, un resultats esperançadors, amb resultats positius en molts àmbits, però amb punts de millora sobre els que el CatSalut, sens dubte, hi treballarà per reconduir-ne la situació.

Cap comentari:

Publica un comentari