dilluns, 1 d’agost de 2016

Presentació de la Central de Resultats 2015 (I)


Molt bons resultats en la mortalitat de diferents tipus de càncer

I molt bona resposta a l’ictus isquèmic


El passat 18 de juliol, l'auditori Axa de Barcelona va ser, com en anys anteriors, l'escenari de la presentació de la Central de Resultats de l'any 2015. Uns molt bons resultats que confirmen la bona salut del nostre sistema sanitari, i una mostra més de la transparència d'un sistema de salut d'excel·lència, malgrat les veus dels populismes sectaris que es vanten de tot el contrari. L'acte va ser inaugurat amb les intervencions dels Drs. Toni Andreu i Pilar Magrinyà alts directius del departament de Salut i pel Dr. Antoni Trilla president de l'AQuAS. En aquest primer escrit em centraré en una lleu descripció dels resultats més rellevants de l'informe, i deixaré per una segona part, el contingut dels diferents missatges que es varen voler transmetre per part de tots els que varen intervenir en la presentació.

Tot seguit, Toni Dedeu i Anna García-Altés van exposar les característiques més rellevants dels resultats de l’any 2015, pel que fa a la prestació dels serveis sanitaris públics de Catalunya. Un exercici de transparència que val la pena destacar, i que fa ja forces anys que es ve realitzant a Catalunya, tot i que cada any es va avançant en la quantitat i la qualitat de la informació, així com dels diferents àmbits que els diferents informes abasten.

En els links del final de la pàgina es poden consultar aquestes dades, de manera que jo no em centraré tant en les dades. Tanmateix si que senyalaré alguns dels aspectes que es van donar per el seu impacte en la salut dels catalans.

En l’atenció hospitalària s’observa una reducció important de la mortalitat en alguns tipus de càncer que en el cas del càncer d’esòfag arriba al 75% quan els resultats es comparen amb la mortalitat del període anterior al procés de concentració quirúrgica dut a terme en anys anteriors.

També destaca la rapidesa d’actuació en el cas de l’ictus isquèmic en el que el temps de resposta des de l’entrada del malalt al centre i l’inici del tractament (conegut com a "porta-agulla" és d’uns 40 minuts aproximadament, fet molt important per millorar el pronòstic dels malalts afectats per aquesta malaltia, aconseguir una bona recuperació del malalt i minimitzar les seqüeles que se'n puguin derivar. 

Cal assenyalar també que la telemedicina s’obre pas als hospitals del SISCAT tant pel que fa al telediagnòstic com a la teleconsulta.

En l’atenció primària cal destacar que Catalunya té una de les taxes europees més baixes d’hospitalització per complicacions de la diabetis. Destaca també la reducció respecte d’anys anteriors, dels dies de baixa per incapacitat laboral.

En l’atenció sociosanitària registrar que dels 68.300 episodis assistencials la "llarga estada" va representar el 25% del total, l’hospitalització de subaguts va significar el 14%, la convalescència va arribar al 46% i el 15% restant va correspondre a les cures pal·liatives.

En l’àmbit territorial (informació publicada per primera vegada a la Central de Resultats) destaca que un 66% de malalts d’hospitals d’aguts van ser atesos en la seva àrea geogràfica. Del total de malats atesos, només un 1% de pacients no tenen fixada la seva residència a Catalunya.

En l’àmbit de salut mental i addicions destaca l’elevat nombre de pacients adults i infants i joves atesos: quasi 240.000 persones en total 

A Salut Pública, que també era una novetat aquest anys 2015 destaca una bona cobertura vacunal que arriba al 90,5% en infants.

A destacar també la bona salut dels sistema de salut català que quan es compara amb els resultats dels països europeus on cal assenyalar entre altres qüestions l’elevada esperança de vida del catalans respecte de la majoria de països europeus

Tot seguit, els enllaços per qui vulgui conèixer amb detall el contingut dels diferents informes:

Atenció Hospitalària:


Comparació amb el context europeu:


Atenció Primària

http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/CdR_Atencio_primaria_dades_2015.pdf 

Atenció sociosanitaria


Atenció en salut mental i addicions


Informació Territorial


Salut pública


Recerca en ciències de la salut

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada