dilluns, 22 d’agost del 2016

Cinquè informe de la Central de Resultats de l’APS any 2015 (III)

Catalunya té una de les taxes més baixes de l'OCDE, d'hospitalitzacions per complicacions de la diabetis


La història clínica compartida de Catalunya (HC3) va registrar l'any passat més de 9 milions de publicacions

Escrit per Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.

(...Continua  de l'entrada anterior)


Cobertura vacunal infantil

La cobertura vacunal infantil és de 90,5%. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
90,5%
2014
90,9%
2013
88,6%
2012
92,2%
2011
91,1%

Cobertura vacuna antigripal 

La tendència en cobertura vacunal antigripal en persones de més de 59 anys és decreixent des de l’any 2009, i ha assolit el 47,7 %. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
47,7%
2014
48,5%
2013
50,4%
2012
51%
2011
55%


Caldria tenir en compte per la valoració les dades de doble cobertura, i avançar en com compartir dades mútues, privades, ASPB, farmàcies, ....

Per aquest informe s’han seleccionat tres diagnòstics consideras com a rellevants pel que fa l’atenció, control i seguiment dels pacients des de l’APS: la diabetis, la hipertensió arterial i la dislipèmia.

Quan a la diabetis mellitus (DM) s’observa que un 10,28% (8,57% dones/12,34% homes) de la població assignada als EAP de 15 o més anys ha estat diagnosticada amb diabetis, i que un 8,37% es tracta mitjançant diferents fàrmacs administrats per via oral. La taxa d’hospitalització per complicacions de la diabetis s’ha situat a l’entorn del 80,9 per cada 1.000 persones ateses de 15 o més anys, si bé s’observen diferències molt importants en la desagregació per sexe; essent per les dones de 58,1 hospitalitzacions per cada 1.000 dones i pels homes és de 108,3.  Aquestes xifres indiquen que Catalunya té una de les taxes d’hospitalització per complicacions de la diabetis més baixes de l’OCDE, molt per sota de països com França o Irlanda. La cobertura de pacients amb Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2 no insulinodependent) controlats mitjançant control de l’hemoglobina glicosilada (HbA1c) s’ha situat en un 68,8%.

Aquest any és el primer que es calcula per aquest informe la prevalença per hipertensió arterial (HTA), servirà de línia de base per analitzar tendències a partir dels propers exercicis: La HTA està present en el 27,5% en la població assignada atesa de 15 o més anys (26,8% dones/28,4% homes). La variabilitat entre EAP és baixa, situant-se el coeficient de variació en un 15,8%. Un 77,5% dels controls realitzats han mostrat resultats acceptables. Pel que fa la medicació, un 21,1% de la població de 15 o més anys amb HTA diagnosticada rep tractament de tipus farmacològic.

La dislipèmia es presenta en un 19,03% de la població assignada atesa de 15 o més anys (18,99% dones/19,09% homes), amb una variabilitat moderada entre EAP, del 23,4%. Els resultats obtinguts mostren que el consum de medicaments que ajuden a reduir els nivells de LDL és un 0,7% superior a la prevalença de la malaltia en població major de 15 anys (19,73%: 17,93% dones/21,90% homes) amb diferencia rellevant en els homes.

Despesa farmacèutica i numero de receptes

Es tornen a recuperar afortunadament en aquest informe dades sobre el nombre de receptes per usuari i de la despesa farmacèutica pública per usuari. La despesa farmacèutica pública per usuari aquesta any 2015 ha estat de 292,5 € i pel que fa a la mitjana de receptes per assegurat consumidor ha estat de  27,1 €. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.


2015
292,5
27,1
2014
ND
ND
2013
216,4
22,53
2012
234,9
23,6
2011
302,8
27,9

També crida l’atenció les diferències de despesa de farmàcia per usuari de l’informe territorial que surt a 171,7 € de mitjana. Caldrà analitzar-ho amb més detall i contrastar a que es deu aquesta diferència.

El projecte Essencial és una iniciativa que promou recomanacions per evitar pràctiques clíniques de poc valor amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de l’atenció sanitària i la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Aquest any tenim dades d’utilització inadequada del PSA 15,2, 17,9 (2014) i 16,5 (2013). També s’ha afegit el de risc cardiovascular baix amb hipolipemiants no indicats 9,3. No hi ha dades disponibles d’anys anteriors.

No es disposa de dades d’indicadors d’anys anteriors com eren % de pacients consumidors d’antiulcerosos sense justificació farmacològica ni % de consumidors de bifosfonats de 55 anys o més amb 5 anys o més de tractament. 

Per últim, s’han incorporat com a novetat en aquest informe indicadors de TIC (tecnologies de la informació i comunicació), pel que fa a una d’elles, la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), es van fer més de 9 milions de publicacions durant el 2015.

Caldrà seguir cóm evolucionen aquests indicadors com els d’eConsulta per usuaris i professionals i les implicacions que pot tenir en la explotació d’aquests el fet de la diversitat de proveïdors que no utilitzen e-cap. 
                                       

La foto que es perfila de l’APS té alguns indicadors molt positius (gestió IT, qualitat prescripció farmacèutica i satisfacció) però apunta d’altres que caldrà seguir amb atenció per veure si consoliden tendència (menys població atesa, més urgències hospitalàries, més hospitalitzacions evitables, augment despesa fàrmacs, menys vacunació antigripal, ...). Seria del tot preocupant que fruit de la crisi o de la percepció dels serveis d’atenció primària les classes mitjanes s’estiguessin allunyant del servei públic de salut.

(Continuarà...)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada