diumenge, 8 de juny del 2014

L’acreditació a l’Atenció Primària


Escrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.En 3 anys estarà acreditada tota l’atenció primària de Catalunya


El sistema de qualitat europeu EFQM adaptat a les especificitats del sector sanitari, haurà estat el procediment pel qual els centres d’atenció especialitzada, salut mental, atenció primària i sociosanitaria de Catalunya hauran acreditat la qualitat de les seves prestacions


L’acreditació dels Hospitals a Catalunya ve d’antic, en concret, des de l’any 1981. Aquesta experiència als Hospitals ha estat molt positiva pel nostre sistema de salut. Tard o d’hora aquesta experiència s’havia de traslladar a l’atenció primària. És per això que ja des de l’any 2004 el Dr. Rafael Manzanera situava l’acreditació dels EAP com una de les prioritats de la seva Direcció General. I arribem a l’any 2009 que un grup de treball, desenvolupa els estàndards per a l’acreditació per mitjà de la metodologia EFQM, en concret, un total de 347 paràmetres relatius a processos i  resultats econòmics i de salut. 


Aquest procés ha tingut una fase de pilotatge que ha validat finalment aquests estàndards. Convé recordar també que l’acreditació era un dels quatre eixos estratègics del Pla d’Innovació d’atenció primària i salut comunitària.

Els criteris tinguts en compte són:
  1.  Lideratge
  2.  Estratègia
  3. Gestió de les persones de l’EAP
  4. Aliances i recursos
  5. Processos
  6. Resultats en els ciutadans
  7. Resultats en les persones de l’EAP
  8. Resultats en la societat
  9. Resultats clau

La filosofia EFQM és coneguda: centrat en el procés, orientat a resultat, satisfacció ciutadans, professionals  i impacte positiu en la societat.
Els EAP tindran un termini de tres anys per acreditar per primera vegada la seva qualitat. Hi ha previst aquest any 2014 uns 50 EAP passin per aquest procés. De fet, ja ha estat inclòs en el contracte de compra d’atenció primària 2014 d’aquests equips, tot i que el Decret encara no ha estat publicat al DOGC tot i que ja està ja a punt per la seva publicació, un cop ha passat el tràmit preceptiu del Consell del Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)  
Els equips d’atenció primària, una vegada acreditats hauran de tornar a passar el procés cada 4 anys. Quan els EAP no superin algun dels estàndards establerts, hauran de presentar plans de millora. Es tracta d’una experiència que vol anar més enllà del tràmit burocràtic imprescindible per ser contractat pel CatSalut (autorització administrativa), i pretén ser un estímul real per a la excel·lència i la millora contínua de la qualitat.
Em sembla destacable que la disposició addicional segona d’aquest projecte de decret estableix que l’acreditació dels equips d’atenció primària no serà un requisit necessari per a la seva integració en la xarxa de centres i serveis sanitaris (SISCAT) d’àmbit comunitari fins que hagin transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor d’aquest  decret. També disposa que durant aquest període el Servei Català de la Salut podrà establir fórmules retributives que incentivin l’acreditació dels equips d’atenció primària.
Un altre aspecte que caldrà analitzar serà la influència d’aquesta acreditació en els concursos de gestió de CatSalut,;serà una condició prèvia (solvència tècnica) imprescindible per optar a la gestió d’una ABS?

Donat que el 80 % dels 369 EAP de Catalunya són gestionats per l’ICS, l’èxit del procés dependrà en gran mesura del comportament que tinguin aquestes EAP de l'ICS. Tenim una excel·lent APS a Catalunya, estic convençut que l’acreditació serà un bon instrument de millora per aquest nivell assistencial, eix vertebrador del nostre Sistema Nacional de Salut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada