divendres, 1 de novembre del 2013

L’ICS recupera la normalitat: la seva integració al CatSalut es produeix amb mes de 20 anys de retardLa LOSC (Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya) així ho preveu des de la seva aprovació a l’any 1990L’organigrama del Departament de Salut  avui encara no reflecteix el canviEl passat 24 d’octubre, el Diari Oficial de la Generalitat publicava el Decret Llei 5/2013 de “mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya”, pel qual i entre altres disposicions s’adscriu el Institut Català de la salut al Servei Català de la Salut.

El Dr. Carles Constante és el president del Consell
d'Administració de l'ICS
Com és sabut, aquesta és una previsió que ja s’incorporava a la LOSC, quan a l’any 1990 es creava el Servei Català de la Salut. En efecte: el seu article 5 explicitava que:

Configuren el Servei Català de la Salut:  
a) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i socio-sanitària de la Generalitat, inclosos els transferits de la Seguretat Social i de l'Administració institucional de la sanitat nacional, que s'hi integren a tots els efectes.
b) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i socio-sanitària de les Diputacions catalanes, dels Ajuntaments i de les altres entitats locals de Catalunya, que s'hi integren o adscriuen funcionalment, en els termes que prevegin les normes de transferència o els respectius convenis subscrits a aquests efectes, segons correspongui.
c) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sòcio-sanitària de les fundacions benèfico-assistencials vinculades a les Administracions Públiques, i aquells no inclosos en els epígrafs anteriors, amb preferència sense ànim de lucre, mitjançant els quals sigui imprescindible satisfer necessitats del sistema sanitari públic a l'empara dels pertinents convenis, que s'hi adscriuen funcionalment.

Resta doncs evident que d’acord a l’apartat a) d’aquest article 5, l’ICS hauria d’haver estat inclòs en el CatSalut del de l’any 1990. Per posar-hi remei el Decret Llei 5/2013 estableix en el seu article 7 el següent: 

Article 7
Modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, que resta redactat de la manera següent:
“L'Institut Català de la Salut gaudeix d’autonomia funcional i de gestió i resta adscrit al Servei Català de la Salut.”
S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, amb el contingut següent :
“Disposició addicional cinquena Exercici de funcions pel Servei Català de la Salut
D’acord amb el règim d’adscripció establert en l’article 2.2 d’aquesta Llei, les funcions que en els articles 3.1b), 5.5 i 8.2 lletres f), h) i o) de la Llei s’atribueixen al departament competent en matèria de salut s’exerceixen a través del Servei Català de la Salut.”


Els Hospitals Vall d'Hebron, el vaixell insignia
de l'Institut Català de la Salut 
Per tant i considerant que aquest decret entrava en vigor l’endemà de la seva publicació al DOG, i això es va produir el passat 24 d’octubre, avui en dia l’ICS és un element més dins de l’organigrama del CatSalut, i ha deixat de dependre directament del conseller de Salut.

Aquesta situació ja ha tingut les primeres crítiques, però al meu entendre són crítiques interessades que volen portar al límit conceptes teòrics que mai han estat reals. M’explico: El model sanitari català consagra la separació de les tres funcions bàsiques de la sanitat a Catalunya: finançament, compra i provisió de serveis (alguns hi inclouen també la planificació, i d’altres ho deixen reduït a compra i provisió). Qui finança els serveis és la Generalitat de Catalunya a través del departament d’Economia i Finances. Qui compra els serveis és el CatSalut i qui els proveeix són els centres adscrits a l’actual SISCAT. La Planificació dels serveis en aquests moments està ubicada al departament de Salut.

Els puristes asseguren que si l’ICS surt de departament de Salut i s’integra al CatSalut, les funcions de compra i provisió es juxtaposen. Val a dir que això és cert, però algú creu que en el departament, la separació entre compra i provisió estava assegurada? No siguem ingenus.

El fet d’integrar l’ICS en el CatSalut, pot comportar un seguit d’avantatges interessants. Si veiem els organigrames de les dues institucions veurem com hi ha funcions repetides que s’hauran d’unificar; a l’hora de negociar pressupostos amb Economia i Finances, amb una sola veu per part de Salut n’hi haurà prou i s’eliminarà un dels punts de conflicte que històricament han existit; l’ICS s’incorporarà al grup d’empreses públiques i consorcis que també depenen del CatSalut, fet que comportarà molta més uniformitat en les decisions front a les contradiccions que fins ara s’han  donat en alguns cassos. Però sobretot es dona coherència a l’idea del CatSalut com la gran asseguradora sanitària pública del país. Aquesta funció asseguradora el CatSalut l’afrontarà amb mitjans propis (ICS, empreses públiques i consorcis) o amb mitjans contractats (resta d’empreses sanitàries que integren el SISCAT)

Sincerament opino que és un pas endavant del model sanitari català per que el clarifica.  Aquesta disposició que molta gent comentava que s'inclouria en la llei d'acompanyament dels pressupostos, el govern l'ha anticipat i abans d'aprovar els pressupostos 2014 ens trobem amb l'ICS integrat al CatSalut. Tant de bo que el temps demostri que ha estat una bona decisió  Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada