dimecres, 6 de novembre del 2013

El pressupost de Salut pel 2014Tornem a uns nivells de despesa dels anys 2006/07


La despesa per càpita puja per la baixada de TSI, atès que la massa dinerària és pràcticament la mateixa que al 2012 


Ja s’ha donat a conèixer l’avantprojecte de pressupostos del Departament de Salut per l’any 2014. Es tracta de xifres pràcticament definitives, atès que en el tràmit parlamentari sembla que hi ha majoria suficient per la seva aprovació.   


El conseller Mas Colell lliura a la presidenta del Parlament
el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2014
Es tracta d’uns pressupostos continuistes atès que la xifra és pràcticament idèntica a la del 2013 (8.290,59 Md’€ al 2014, front als 8.289,76 Md’€ del 2013). Considerant que les TSI (targeta sanitària individual) han disminuït, aquets fet implica que l’assignació pressupostària per càpita puja lleugerament i passa de 1.090,5 € per càpita a l’any 2013, a 1.095,3 € per càpita a l’any 2014.

Sent doncs un pressupost de continuitat no són d'esperar noves retallades. L'avantprojecte de pressupost no les contempla. Tanmateix hi ha una espasa de Damocles: Els pressupostos de la Generalitat pel 2014 estan fets sota la premisa del manteniment de les despeses, i propiciant un increment  dels impostos i els ingressos per concessions administratives. La gran pregunta és què passarà si la recaudació no acaba sent la prevista? Com es corregirà la desviació? Fent més dèficit? ho veig poc probable...  

Pel que fa al CatSalut, el seu pressupost és de 8.044,46 Md’€, del quals se’n transfereixen 2.453,65 a l’ICS. Per la seva banda l’ICS a més d’aquests diners, incorpora altres ingressos que acaben consolidant un pressupost de 2.518,65 Md’€.

Dins del CatSalut, la partida destinada a compra de serveis sanitaris (pagament de concerts) és redueix de 6.160,3 Md’€ al 2013, a 6.144,54 Md’€ al 2014, el que representa un decrement del 0,26%.

En aquests circumstàncies el pressupost del Departament de Salut pel 2014 representa el 40% del pressupost global de la Generalitat, front al 36% de l’any 2013, però hem vist que aquest increment no té cap mèrit, per que és fruit d’una davallada dels pressupostos d’altres departaments, i no d’un increment del destinat a Salut que resta al nivell de l’any 2013.

Les inversions estan considerades dins d’aquestes xifres de pressupost, i resten també al nivell de les del 2013: 206,9 Md’€.

Amb aquestes xifres, el pressupost del CatSalut retorna als nivells dels anys 2006/2007. El quadre següent és prou explícit al respecte:

ANY               IMPORT Md’€         Variació
2000                   4.409,12
2001                   4.714,95                   6,94%
2002                   5.055,96                   7,23%
2003                   5.447,48                   7,74%
2004                   6.448,78                 18,38%
2005                   7.034,84                   9,09%
2006                   7.728,35                   9,86%
2007                   8.422,69                   8,98%
2008                   8.887,09                   5,51%
2009                   9.098,02                   2,37%
2010                   9.547,81                   4,94%
2011                   8.931,64                  -6,45%
2012                   8.506,56                  -4,76%
2013                   8.058,18                  -5,30%
2014                   8.044,48                  -0,17%

En aquest quadre he senyalat en color vermell els decrements pressupostaris anuals, i en blau els increments positius que sobten per la seva rotunditat. Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.


El conseller Boi Ruiz pot deixar entreveure un lleu somriure
 atès que sembla que al 2014 no hi hauran noves retallades
Tanmateix un pressupost no és res més que un seguit de números que no diuen res per ells mateixos. Per tenir idea de la bondat o no d’un pressupost cal respondre a més del Quant, el Què i el Com. El Quant ja el sabem. Pel que fa al Què, el document presentat al Consell de Direcció del Departament, és molt extens. Vull pensar que algun dia, quan el pressupost estigui aprovat formalment en el Parlament, el trobarem penjat a la web del Departament de Salut. Mentre això no passi, he seleccionat alguns dels objectius del pressupost 2014 del CatSalut, que en la meva opinió cal remarcar. Són els següents:
  • Abordatge integral de la cronicitat
  • Increment de la capacitat de resolució de la primària
  • Prioritzar a l’Assistència Primària les urgències sense risc vital (CAP i CUAP)
  • Reordenació cirurgia pediàtrica, cirurgia vascular no terciària i cirurgia traumatològica complexa (genoll, maluc i raquis)
  • Potenciar el 061 CatSalut Respon
  • Potenciar l’atenció i l’hospitalització a domicili
  • Retre comptes de la despesa en recerca
  • Atorgar a l’ICS instruments d’empresa pública
  • Reduir estructures a nivell de direcció i gestió
  • Estructurar l’Hospital Clínic com un Consorci Públic de la Generalitat de Catalunya.
La llista és molt extensa, però jo he ressaltat aquests per que em semblen els més interessants. El problema és que una vegada vist el Què, ningú ens explica el Com. De manera que tenim una estructura de pressupostos en els que sabem Quant (8.044,48 Md’€ al CatSalut), ens expliquen el Què (els objectius que he ressenyat més molts d’altres) però ningú ens diu el Com. Falta dons una memòria en la que s’expliqui Com es pensen aconseguir tots aquests objectius enumerats. De quina manera s’abordaran els diferents temes, com es resoldran les dificultats i inconvenients que puguin sorgir, etc. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada