dimecres, 24 de febrer del 2021

Convocatòria direcció AQuAS: Un exemple a seguir


Tal com s’havia anunciat quan l’anterior director de l’AQuAS va presentar la seva dimissió, la seva substitució no s’ha resolt, de moment, amb un nomenament a dit, que és una “tècnica” utilitzada massa sovint per el departament de Salut, sinó que s’ha convocat un concurs púbic per seleccionar al millor dels candidats/tes que es presentin. 


En principi el procediment sembla prou transparent i objectiu, tot i què poc específic per a la direcció de l’AQuAS on l’excel·lència tècnica i professional haurien de tenir molt més pes que altres aspectes de caràcter més gerencial. Tanmateix, per donar més garanties d’equanimitat als qui decideixin presentar-se, el procés de selecció hauria d’haver estat encomanat a alguna empresa especialitzada de les què seleccionen alts càrrecs sota criteris estrictament professionals. En lloc d’això ens trobem que la terna que serà presentada perquè el conseller/a decideixi quin candidat/a tria, serà seleccionada per una “comissió de selecció” constituïda majoritàriament per funcionaris del departament de Salut, que segurament són molt bons en les seves respectives responsabilitats, però que no queda garantida, ni de bon tros, la seva capacitació a l’hora d’avaluar candidatures a càrrecs de tanta responsabilitat.


Val a dir però que aquesta experiència és un primer pas esperançador i seria desitjable que aquesta pràctica arreli a Salut. Si es fa bé, si la selecció d’alts càrrecs es deixa en mans de professionals, les possibilitats que els diners de que disposa el sistema sanitari s’utilitzin de manera més eficient s’incrementen moltíssim. Són molts gerents al SISCAT que tenen sota la seva responsabilitat gestionar persones, milions d’€, planificar inversions, etc., i no tots ells estan capacitats per a fer-ho, i com més professionalitat es garanteixi a través d’un procés de selecció seriós i professional, allunyat dels interessos a vegades mesquins de la política, tots hi sortirem guanyant. 


L’anunci fet per el Consell d’Administració de l’AQuAS estableix un termini de presentació de candidatures que s’acaba el dia 12 de març inclòs. S’hi pot presentar tothom que reuneixi els requisits següents:

Titulació universitària de llicenciatura, grau o equivalent.

Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 o equivalent

Domini de l’anglès i el castellà a  nivell C1 o equivalent.


Explicat de manera resumida, qui disposi dels requisits establerts passarà a integrar-se al procés de selecció que estarà dirigit per una Comissió de selecció, que constarà de les fases següents: Avaluació curricular, Avaluació de competències, i Concurs de mèrits. Els sis candidats millor classificats fins aquí passaran a la fase d’Entrevistes. Les tres persones que tinguin les millors puntuacions en la fase d’entrevistes formaran part de la terna que finalment serà presentada al conseller/a de Salut per tal que aquesta triï la persona de la terna que li sembli més adient per el càrrec. Finalment, el govern farà oficial el nomenament de la persona triada. 

 

El procediment és correcte, llevat d’aquesta Comissió de selecció, constituïda majoritàriament  per persones del departament de Salut, sense la qualificació que seria desitjable per seleccionar persones, i sense coneixements experts en l’avaluació de les competències de candidats a càrrecs d’alta direcció. Comissió què acabarà determinant qui forma part de la terna i qui no. Les primeres fases poden ser més o menys mecàniques atès que existirà un barem sobre el qual aniran qualificant a cadascun dels candidats i això sempre serà revisable en cas d’errors en l’assignació de la puntuació meritada per cada candidat. Tanmateix la fase de l’entrevista esdevé definitiva, i en aquest cas, a l’hora d’avaluar als candidats intervé molt clarament la subjectivitat, cosa del tot lògica quan no tens els hàbits ni els coneixements per a partir d’una conversa, decidir si aquella persona és vàlida o no per ocupar un càrrec determinat .


Val a dir però, que sent la primera vegada que assistim a un procés de selecció d’aquest tipus, s’ha donat un pas endavant molt important: hem passat del nomenament a dit a ser seleccionat a través d’un procés que si es fes bé, quedaria al marge dels interessos obscurs de la política. Esperem que en el proper concurs es doni un pas més en la bona direcció i aquesta Comissió de selecció sigui externa i estrictament professional.

 

I posats a demanar, cal esperar que el proper gerent que s’hagi de nomenar a l’ICS o als consorcis i empreses públiques del CatSalut, sigui també sotmès a un procés de selecció que millori encara més el pas que s’ha donat amb la selecció del director de l’AQuAS. Tant de bo, a Salut els nomenaments a dit hagin passat definitivament a la història.                       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada