dilluns, 8 de gener del 2018

Els reptes del sistema sanitari de cara al 2108 segons el director del CatSalut


En un article al diari El Punt Avui, David Elvira explica quins són els reptes més importants que el sistema sanitari català té plantejats de cara a aquest any 2018 que acabem d’encetar.La lluita contra les desigualtats en salut, millorar les condicions dels professionals i renovar equipaments i aparellatge facilitant als professionals  l’accés a la tecnologia més avançada constitueixen els tres eixos principals de l’actuació del CatSalut. Són les línies bàsiques d’un full de ruta que el CatSalut es planteja per abordar aquest any.En el suplement dominical “Presencia” del diari El Punt Avui, David Elvira exposa els reptes més significatius que a parer d’ell té el sistema nacional de salut català aquest any 2018. Després de valorar positivament els resultats en salut del nostre sistema sanitari, el director del CatSalut explica que cal adequar els serveis de salut a les necessitats dels ciutadans, i atenent al fet que aquestes són canviants en el temps, cal adaptar les prestacions del sistema sanitari a aquests canvis. Avui ens trobem amb una societat més envellida que anys enrere i per tant més fràgil, amb un predomini de les malalties cròniques. Per la seva banda la ciutadania està més formada i millor informada i per tant té unes expectatives més elevades pel que fa a la qualitat dels serveis que espera rebre del sistema sanitari. Tot plegat exigeix un esforç d’adaptació i nou model de relació amb els professionals. Per aconseguir-ho, el director del CatSalut proposa actuar sobre tres eixos diferenciats.

El primer eix consisteix en consolidar les polítiques de lluita contra les desigualtats en salut, garantint la universalitat de l’assistència malgrat els intents del govern espanyol de restringir-ne l’accés. L’any passat a Catalunya es varen fer les primeres passes per corregir desigualtats en salut gràcies al nou model d’assignació territorial basat en un indicador dissenyat per l’AQuAS que permet atorgar més recursos a aquells territoris més vulnerables des d’un punt de vista econòmic i social i que es continuarà aplicant aquest any 18. Un altre qüestió dins del mateix eix, és l’acció duta a terme l’any passat i que caldrà mantenir també aquest any, relativa a revertir el finançament insuficient que històricament ha patit la salut mental.

El segon eix fa referència a la millora de les condicions dels professionals, que en paraules de David Elvira són “els agents clau” de l‘èxit del nostre sistema sanitari. El director del CatSalut es proposa treballar per assolir un gran pacte social que permeti una recuperació salarial progressiva que situï les retribucions dels professionals als nivells existents abans de la crisi. En el mateix eix, apareix la necessitat en determinats territoris de garantir la prestació de determinats serveis assistencials amb una dotació de professionals amb els perfils adequats.

Finalment, el tercer eix apuntat per David Elvira fa referència a les inversions en infraestructures i equipaments. Una atenció sanitària de qualitat requereix un aparellatge modern, que incorpori els avenços tecnològics. Per tant, cal renovar les instal·lacions de molts dels nostres dispositius sanitaris que durant els llargs anys de la crisi no han pogut modernitzar els seus equipaments i que ara en molts cassos  es poden considerar tècnicament obsolets.

David Elvira, en la part final del seu article, recorda que per poder desplegar aquests tres eixos d’actuació és imprescindible disposar d’un millor finançament pel nostre sistema sanitari. Algun dia serà interessant conèixer quina és la idea de David Elvira per poder  millorar aquest finançament atès que tothom des de fa molts anys coincideix a dir que el sistema sanitari català està insuficientment finançat però fins ara ningú ha estat capaç d’explicar com es pot finançar millor i quines mesures caldria aplicar per fer possible aquesta millora.


L’article del director del CatSalut acaba dient que “...el Sistema Nacional de Salut de Catalunya ha estat un èxit col·lectiu i és responsabilitat de tots treballar amb vocació de servei públic per fer-lo més equitatiu, innovador i, sobre tot, d’alta qualitat assistencial...”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada