dimarts, 15 de novembre del 2016

La Mútua de Terrassa adapta la seva estructura societària a les directives que emanen de la Unió Europea.


L’activitat assistencial s’escindeix de la Mutualitat de Previsió Social, i es crea una Fundació assistencial per dur-la a terme


Es tracta d’un traspàs en bloc, a  títol universal, de la branca escindida a la nova Fundació que constituirà una nova unitat econòmica.   Esteve Picola és el director general de
Mútua de Terrassa
Històricament, la divisió assistencial de Mútua de Terrassa, juntament amb l’activitat asseguradora, han format part de la “Mutualitat de Previsió Social a prima fixa” de la Mútua. Aquest fet implicava algunes dificultats a l’hora d’interpretar les xifres agregades de la Mutualitat, en la que en funció del que preveia la legislació aplicable, l’activitat asseguradora representava una xifra de negoci relativament petita i en canvi tenia un pes elevat en la configuració dels comptes en comparació amb la situació de l’activitat assistencial, que era justament la contrària. Per sortir al pas d’aquesta situació, però sobretot com a conseqüència de les disposicions legals emanades de la Unió Europea, la Junta directiva de Mútua de Terrassa ha aprovat recentment iniciar els tràmits per separar l’activitat assistencial de l’activitat asseguradora.

Ho farà mitjançant la creació d’una Fundació assistencial que serà el resultat d’escindir l’activitat assistencial de l’activitat asseguradora, restant aquesta en el sí de la Mutualitat de Previsió Social. Així doncs, a partir de l’1 de gener de 2017, l’activitat assistencial de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i la dels CAP que avui gestiona Mútua de Terrassa passaran a aquesta nova entitat jurídica. La Junta directiva de Mútua de Terrassa entén que la figura jurídica d’una fundació assistencial representa molt adequadament l’esperit de tota la vida de Mútua de Terrassa al tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre, i de Benefici Social. La nova fundació es subrogarà en tots els drets i obligacions que fins ara tenia la Mútua i, entre altres aspectes, garantirà els drets i deures dels professionals, proveïdors i clients vinculats a l’activitat assistencial. Per altra banda la nova fundació tindrà com a patrons nats als mateixos membres que a la vegada siguin membres de la Junta directiva de la Mútua, el que permetrà mantenir una governança única per tot el grup empresarial. L’activitat assistencial es desenvoluparà en els mateixos espais en els que es desenvolupa en l’actualitat, tant pel que fa a l’atenció hospitalària com la de primària i es continuaran utilitzant com fins ara les instal·lacions i els equipaments existents.

Es tracta doncs d’una successió completa i universal de l’activitat assistencial que es venia desenvolupant a la Mútua, i que a partir de l’any vinent passarà a ser desenvolupada per la nova fundació assistencial.  Qui crearà la nova Fundació serà la Mutualitat de Previsió Social, que com s’ha dit més amunt mantindrà la seva naturalesa jurídica per continuar donant aixopluc legal a l’activitat asseguradora.

La torre de l'Hospital MútuaTerrassa
En pirmer terme la residència de la
Fundació  Vallparadís 
Tot plegat deriva de la transposició d’una directiva europea que a Espanya va significar la creació d’una llei, la LOSSEAR (Llei d’Ordenació, Supervisió, i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores). En virtut d’aquesta llei, que va entrar en vigor l’1 de gener passat, les entitats asseguradores han estat sotmeses a diferents controls, i a proves d’estrès similars a les que es va sotmetre en el seu moment a la banca, amb l’objectiu de garantir que aquestes entitats podrien fer front a les obligacions i compromisos contrets amb els seus clients. En particular, l’article 31 de la Llei estableix que “l’objecte social de les entitats asseguradores serà exclusivament la pràctica de les operacions d’assegurança...” Queda clar doncs que la Mútua de Terrassa venia obligada per llei, a dur a terme aquesta separació d’activitats. Per això, atès el contingut de la LOSSEAR, la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat entén que la Mútua està obligada a escindir l’activitat assistencial, situant-la en un ens diferenciat de la mutualitat,  fet que ha comportat doncs la creació d’aquesta fundació assistencial. El nom que tindrà aquesta nova fundació no dóna lloc a confusions, ja que serà “Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa”, i estarà emparada en la Llei catalana de fundacions.

A aquesta nova fundació se li traspassaran tots els contractes existents amb el CatSalut, tant de l’activitat hospitalària com la d’assistència primària, i un dels objectius a assolir passa pel fet que tot transcorri sense solució de continuïtat de manera que no es noti a cap efecte el transit entre el 31 de desembre 2016 i l’1 de gener 2017. Fins i tot a efectes dels comptes, l’escissió tindrà un efecte neutre, atès que el que abans eren amortitzacions de l’immobilitzat (edificis), ara passaran a ser lloguers pel mateix import.

Cal desitjar a aquest nou ens jurídic que segueixi la tradició de la feina ben feta i d’eficiència que sempre ha caracteritzat a Mútua de Terrassa
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada