dissabte, 26 d’abril de 2014

Creada la Comissió Departamental de Coordinació de les TICEscrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.


Quan el passat 19 d’abril publicava el post “Vells tics amb les TIC” desconeixia la següent noticia. I és que el passat dimarts 22 d’abril el DOGC publicava la Disposició sobre la creació de la Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del Sistema de Salut.

I és que el Conseller Boi Ruiz ha creat aquesta Comissió liderada per un coordinador i que la seva missió és la de coordinar les línies d’actuació en la gestió́ de les TIC del Departament i dels ens i organismes que hi són adscrits, per tal d’optimitzar en aquest àmbit els recursos, tant humans, econòmics com materials, i l’eficiència de l’organització i garantir que el seu ús és adient amb les directrius fixades pel Govern de la Generalitat en aquestes matèries.

Intentaré destacar en aquest post els aspectes més rellevants, des de el meu punt de vista, d’aquesta Disposició.

En primer lloc, aquesta Comissió està adscrita a la Secretaria General del Departament de Salut. Em sembla tot un encert, doncs és ben conegut que la seva titular, la Sra. Roser Fernández és la principal puntal de suport del Conseller.

Pel que respecta a la seva Composició està integrada per la Secretària General del Departament de Salut que la presideix, el coordinador general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut, que n’exerceix la Vicepresidència, en aquest cas el Dr. Francesc Garcia Cuyás. Amb aquest nomenament s’oficialitza la excel·lent tasca que ja venia realitzant  (recordem inicialment ja era el responsable dels sistemes d’informació a l’ICS). Així mateix integren la Comissió difererents directors, gerents i responsables dels serveis relacionats amb les TIC del nostre Sistema de Salut.

En relació a les seves Funcions, es destaquen les de  presentar iniciatives i consensuar models per a facilitar la interacció dels professionals i dels centres sanitaris; identificarà iniciatives per a millorar la disponibilitat d’informació del sistema sanitari; aprovarà plans de formació i d’educació continuada en la utilització de les TIC pels professionals (aquest punt em satisfà especialment com ja ho vaig reclamar en l’anterior post) i tindrà cura que la gestió d’aquestes eines per part dels organismes adscrits al Departament de Salut respecti la normativa de protecció de dades dels pacients.

Entre les funcions pròpies del Coordinador estarà la d’actuar com a interlocutor del Departament de Salut i dels organismes que hi són adscrits davant la resta de departaments de la Generalitat, les altres administracions i els altres organismes i organitzacions, tant a escala estatal com internacional, dins de l’àmbit dels sistemes d’informació i les TIC. Esperem que en aquestes funcions “la força l’acompanyi” i que davant del Departament de Empresa i Ocupació (titular del CTTI Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat), pugui defensar amb èxit les peculiaritats de les TIC en Salut. També em sembla destacable veure quina influència podrà tenir aquesta Comissió amb la feina que amb el Departament de Benestar i Família s’ha començat a fer per tal de compartir historia clínica de salut i social, del tot necessària.

 Finalment, la Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema del Sistema de Salut pot constituir Subcomissions de seguiment amb finalitats com elaborar la planificació i el seguiment de necessitats i el seguiment de necessitats econòmiques en la matèria del Departament de Salut i dels organismes que hi són adscrits, coordinar i fer el seguiment dels projectes operatius que responguin a les estratègies definides en relació amb les TIC, coordinar les estratègies TIC dels diferents proveïdors de salut i promoure eficiències, sinergies i el consens necessari des d’un punt de vista tant funcional com tecnològic i promoure i garantir que les diferents comissions constituïdes relacionades amb les TIC, dins del Departament de Salut i òrgans adscrits, estiguin coordinades i segueixin les línies estratègiques definides, evitar duplicitats amb altres projectes i buscar les màximes sinergies transversals possibles, i elevar les propostes concretes de coordinació a la Comissió.

Com s’acostuma a dir, el paper ho aguanta tot, espero que aquest cop no sigui així; em sembla que està molt ben plantejada i orientada i desitjo tots els èxits a aquesta Comissió pel bé del nostre SNS. L’enorme potencial de les TIC en Salut de Catalunya hauria de sortir encara més potenciat i ser motiu d’orgull la nostra riquesa, la nostra capacitat d’innovació, la nostra diversitat i la capacitat de generar valor mitjançant la internacionalització del nostre coneixement.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada