dissabte, 4 de gener del 2014

Pel Pacte Nacional de Salut !!!


Escrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.


El mes de desembre passat van acabar les reunions de treball de la Comissió pel Pacte Nacional de Salut. En aquests dies els membres de la Comissió estan ultimant els seus treballs per tal de portar unes propostes que puguin ser discutides, consensuades i acordades en el si d’aquest Pacte al llarg de les properes setmanes.

Més enllà de l’agenda nacional, trobo aquest Pacte del tot necessari, un pacte sobre el que ha de ser el nostre Sistema Nacional de Salut i quin lloc ha d’ocupar dins de l’agenda social del nostre país. Un pacte que permeti un gran acord de país entre les principals forces polítiques, amb els professionals i amb la ciutadania. No ho han tingut fàcil (i no ho tenen) els membres de la Comissió; diferents elements de l’entorn han estat present durant els treballs: la comissió d’investigació de Salut del Parlament, l’absència de Conveni al SISCAT, les retallades sanitàries, les tensions polítiques al voltant de la consulta, els rumors sobre canvis en la Conselleria, etc. Com ja vaig dir en un anterior post, els treballs de la Comissió s’han allargat  més enllà de lo previst inicialment; els temes s’han tractat amb profunditat i crec que es pot dir, que la majoria dels membres del Comissió han fet una bona feina, aportant bons documents i propostes per la reflexió i el debat. També em sembla oportú reconèixer i destacar el treball de la Comissió que s’ha fet lluny de filtracions, amb discreció i amb esperit cooperatiu, cosa que al nostre país malauradament no sempre és freqüent.

Amb tot el respecte als membres de la Comissió em permeto senyalar alguns dels punts que des de el meu punt de vista hauria d’incloure el Pacte:
Pere Ibern ha estat el coordinador
del Grup de Treball pel Pacte
Nacional de salut
  1. Finançament i cobertura: Caldria anar a un gran acord de pressupost plurianual 2014-2017 i aspirar a tenir inversió en salut igual que les regions o països de renda similar a la nostra. Model de Sistema Nacional de Salut amb cobertura universal sent l’empadronament qui dóna l’accés a la targeta sanitària. 
  2. Professionals: El professionalisme ha de ser la base del nou contracte social i de relació dels professionals amb la ciutadania i amb el sistema sanitari i els proveïdors. Promoure la participació dels professionals als òrgans de gestió de les institucions sanitàries i assegurar el coneixement clínic als òrgans de govern de les organitzacions sanitàries. Creació d’un Acord Marc de Política de Professionals del SISCAT, de models contractuals i retributius, amb autonomia de gestió i autogestió, aplicable al conjunt del sistema sanitari, amb l’objectiu ha de permetre crear sentiment de pertinença i orgull de sistema públic. 
  3. Prestacions i cartera de serveis: Impulsar l’elaboració d’una cartera bàsica que incorpori prestacions de Salut Pública, atenció sanitària i sociosanitàries, junt a l´especificitat de la prestació medicament i tecnologia. Crear mecanisme de participació interdisciplinaris, per a la revisió de la cartera de serveis, integrats per professionals clínics de reconegut prestigi, identificats mitjançant les societats científiques i coordinats des l’Agència amb criteris tècnics d’independència.
  4. Model de serveis: Desenvolupar models d’atenció en xarxa orientats a donar resposta a les necessitats en salut i atenció de la població en el territori i abordar àmbits prioritaris com la cronicitat coordinadament amb l’atenció a la dependència. Definir el terciarisme i els hospitals amb les RAT, serveis i programes d'alta tecnologia tot concretant quatre - cinc grans àmbits territorials. Apostar decididament per l’atenció primària i comunitària com a entrada al sistema sanitari i nivell clau per donar resposta a gran part de les necessitats en salut de la població. Generalitzar el model d’assignació capitativa a cada ABS, dotant-la de capacitat real de compra d’atenció especialitzada i de les principals proves complementàries, amb capacitat de decidir circuits i temps diagnòstics i terapèutics i l’ingrés a les unitats sociosanitàries 
  5. Avaluació, retiment de comptes i transparència: Agència d’Avaluació i Qualitat com a organisme clau del benchmarking i la identificació de millors pràctiques, fent públics els resultats de salut, qualitat, eficiència i satisfacció, utilitzant indicadors comparables i basats en l’evidència científica amb l’objectiu d’afavorir la transparència i el retiment de comptes, i millorar la qualitat del sistema. Promoure la transparència i el benchmarking entre proveïdors com a mesures per identificar punts de millora, reduir la variabilitat de la pràctica clínica i augmentar l’eficiència del sistema. Vincular l’assignació dels recursos als proveïdors als resultats recollits en la Central de Resultats del SISCAT. 
  6. Compromís del ciutadà: Revisar els instruments de governança, participació i diàleg vigents perquè esdevinguin eines efectives de participació de la ciutadania en la definició i revisió d’aspectes claus del sistema com  recursos destinats, cartera de serveis i organització. Promoure el rol de ciutadà i pacient com agent actiu del sistema sanitari (pacients experts), responsable de la seva salut, assumint estils de vida saludables i prenent decisions sobre el seu procés assistencial, i de fer un ús adequat dels serveis. El Pacte d’accessibilitat i resolució transparent com a garantia de l’atenció sanitària de qualitat davant del ciutadà.
  7. Recerca i innovació: Facilitar el desenvolupament d’un Clúster de Salut a Catalunya de primer nivell mundial. Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015, en la línia de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea, definint prioritats entorn la salut pública, la millora de la salut, de la qualitat de vida de les persones i de la salut global (salut internacional), i determinant el compromís i destí del finançament públic en recerca 
  8. Governança: Consolidar la separació de les funcions dels agents del sistema respectant l’autonomia de gestió dels centres tot garantint la transparència i el rendiment de comptes davant de la ciutadania. Garantir la presència del coneixement clínic en els òrgans de govern de les institucions sanitàries que integren el SISCAT. Garantir l’autonomia de gestió de les institucions sanitàries tot establint mecanismes de seguiment i d’auditoria de processos i resultats.Establir un model d’assignació de recursos basat en la millora de la salut (no per activitat), afavorint l’efectivitat clínica i la coordinació entre nivells assistencials i proveïdors.


La comissió, el dia de la seva constitució al Departament
de salut 
Desitjo que el gran treball que s’ha fet fins ara no quedi com un exercici acadèmic i que tothom sigui generós a l’hora de tancar aquest gran Pacte. Estic convençut que les bases hi són. Però amb això no n’hi haurà prou, serà necessari posteriorment (espero) una gran capacitat de lideratge del Departament de Salut i del Conseller per portar-ho a terme, la rumorologia actual de canvis no ho afavoreix.

Una de les conclusions que em sembla es deriva de tot aquest treball és la  necessitat de treballar per una Nova Llei de Salut a Catalunya, 25 anys després de la LLOSC i 30 anys de la LGS. Cal un nou marc jurídic-legal que respongui a les necessitats del sistema sanitari català, que el preservi i el defensi.

Espero en un proper post poder explicar que finalment s’ha assolit aquest Pacte i quines són les seves grans línies mestres.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada