dijous, 8 de març de 2018

Els Plans Estratègics Sanitaris Territorials


Un element objectiu de planificació de les necessitats del territori, que va més enllà de la influència i de les preferències dels polítics de torn, i que serveix de full de ruta per adequar els serveis assistencials en el territori a les necessitats de la població
El CatSalut ha donat a conèixer el primer d’aquets Plans Territorials a la comarca del Baix Llobregat i hi inclou també la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. L’objectiu hauria de passar per que cada comarca tingués el seu.D’aquesta manera el CatSalut vol fer compatibles les necessitats assistencials de la població en cada territori, amb els recursos sanitaris disponibles que permetin donar un resposta adequada a aquestes necessitats. Els Plans Estratègics Sanitaris Territorials (PeS) es configuren doncs com el full de ruta que identifica els dèficits de cada territori i determina per tant el conjunt d’actuacions sanitàries que caldrà dur a terme per satisfer les necessitats de la població.

Amb un horitzó de 4 anys, els PeS han de servir per diagnosticar mancances, identificar prioritats i planificar actuacions en el territori, orientades a donar resposta a les necessitats de la població en matèria de salut, i per implementar les polítiques de salut definides pel departament de Salut. Els PeS orienten les actuacions del CatSalut i entre elles les previsions en contractació de serveis, les possibles aliances estratègiques, els pactes entre institucions, les inversions en infraestructures, la renovació d’equipaments, etc.


Els PeS responen a unes premisses de caràcter general, que s’hauran de tenir en compte en la realització de cada un d’aquests plans territorials. Aquestes premisses són:
Un  model d’atenció centrat en la persona, públic, universal i just i equitatiu.
Desenvolupament d’uns serveis en xarxa i la reordenació de la cartera de serveis en el territori.
Garantia de sostenibilitat i eficiència
Fórmules de gestió integrades i coordinades
Incorporació del coneixement professional i clínic
Els PeS s’han de basar en les directrius emanades del Pla de Salut 2016-2020 junt amb els criteris establerts en el Mapa Sanitari i les línies estratègiques impulsades pel departament de Salut i el CatSalut.

En quant a la metodologia emprada per la seva realització, dir que l’elaboració del PeS és un procés dinàmic atès que l’entorn poblacional i la disponibilitats de recursos entre altres condicionants, són variables en el temps. Ressaltar una aspecte important de la materialització dels PeS: la visió col·lectiva tant dels reptes a superar com per les accions a emprendre. Per això ha de ser un procés participatiu. El procés d’elaboració del PeS és liderat pel CatSalut i es desenvolupa en 4 fases: Anàlisi tècnic de la situació; visió compartida; conclusions i propostes; devolució als actors del procés, discussió final i difusió. Finalment, es procedeix a la implantació i es fa un seguiment de les actuacions per part de la Regió Sanitària del CatSalut   

Amb tots aquests condicionants, s’ha donat a conèixer el PeS del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, que defineix 6 eixos d’actuació, 24 objectius i 124 activitats a desenvolupar fins l’any 2021. Aquests eixos són:
1.- Participació, informació i apoderament del ciutadà
2.- Contribuir a la millora de les condicions de l’entorn natural i con trol de malalties infeccioses
3.- Promoció dels estil de vida saludable en les diferents etapes vitals
4.- Impuls en l’orientació comunitària dels serveis que presta el SISCAT
5.- Millorar l’ordenació territorial de la xarxa d’atenció especialitzada i serveis de suport
6.- Adaptació i actualització de recursos.

A tall d’exemple, veiem quins són els objectius relacionats amb l’eix 6:
23.- Modernització i adaptació de les estructures hospitalàries
24.- Modernització i ampliació de les estructures de suport a l’atenció primària (CAP i consultoris locals)

I els projectes o activitats que se’n deriven són:
Objectiu 23: Supervisió Plans funcionals i obres d’ampliació dels Hospitals de Sant Joan de Déu de Martorell i d’Esplugues de Llobregat; Supervisió i obres d’ampliació i reforma a l’Hospital Duran i Reynals (ICO) a partir de 2017; equipaments segona fase ampliació a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) (2018-2020); Actualitzar el Pla director de la fase 3 d’ampliació i reforma del HUB (àrees d’internament) durant el 2018 i 2019; supervisió del Pla funcional de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital General de l’Hospitalet a partir de 2018; Supervisió de les obres de reforma de l’Hospital de Viladecans; Supervisió del Pla director, Pla funcional i obres del servei de psiquiatria a l'HUB.
Objectiu 24: Pla d’inversions per els consultoris locals de Collbató, la Palma de Cervelló, i els CAP de Corbera de Llobregat, CAP Sta. Eulàlia Nord, CAP Sant esteve de Sesrovires, i CAP Sant Just Desvern; acabar els estudis i propostes de projectes per a nous CAP a Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, Florida Sud (l’Hospitalet), Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, El Papiol, i Sant Climent de Llobregat.

Com es veu, tot un seguit d’accions del màxim interès, i que posen de manifest un exhaustiu estudi de les necessitats. Ara bé, aquest treball minuciós i important pot NO SERVIR PER A RES, sinó va acompanyat dels costos ben definits de totes les inversions i altres despeses que es generaran. Aquesta valoració de costos és del tot necessària per tal que el departament de Salut faci les reserves de crèdit per cada exercici pressupostari que permeti l’execució de tots aquelles treballs previstos. Cal també que es pressupostin les despeses addicionals que sorgiran en els capítols I i II i no només les del capítol VI com a conseqüència de tots aquests projectes. Si no es fa així, a l’hora de la veritat no sortiran les misses, i aquest bon treball no haurà servit de res. Sobre tot si aquests PeS territorials de diferents comarques comencen a acumular-se un darrere l’altre. En aquest sentit, el CatSalut està a punt de donar a conèixer un  nou PeS, aquest de les comarques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès).


En la part crítica del projecte, senyalar que els 6 eixos d’actuació seran probablement els mateixos per a tots els territoris. Que es pot generar molta frustració sinó es planifiquen en el temps la materialització del PeS per a cada territori. Que no s’hauria d’admetre un segon PeS en un  territori, si abans totes les comarques de Catalunya no han vist realitzat el seu primer PeS. I sobretot: la imprescindible translació als pressupostos de les despeses de tot tipus que cada PeS generarà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada