diumenge, 2 de febrer del 2014

El Pacte Nacional de Salut en perill ?

Pendents del tancament del consens, en del document de bases del PacteEscrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.
En els propers dies, el conseller de Salut Boi Ruiz, convocarà el Pacte Nacional de Salut; un dels temes més rellevants a seguir serà el posicionament del PSC al respecte. Em preocupa que una de les persones més activa per l’èxit del PNS (com reconeixen la majoria de membres de la Comissió) no pugui assistir a aquesta reunió i que el PSC vulgui revisar el gran treball que ha liderat Marina Geli. Ha decidit el PSC trencar el consens en Salut? Es veu Salut com una oportunitat per fer confrontació política?

L'exconsellera de Salut Marina Geli ha tingut un paper
 molt destacat en els treballs per assolir un
Pacte Nacional de Salut a Catalunya
Seria molt difícil d’explicar que hi hagi un posicionament contrari per part del PSC al PNS quan al document de la Fundació Campalans (en el que he tingut l’orgull de participar) es fan propostes similars o en alguns casos més arriscades. Aquest gran pacte pot ser exemple i motiu d’enveja pel tot l’Estat i ha de permetre unir a part dels principals partits polítics a les organitzacions professionals i de la ciutadania. Estic convençut que finalment serà així, i aquí hi ha d’estar el PSC.

Vull recordar una vegada més en aquest blog, que s’ha treballat amb rigor, els temes s’han tractat amb profunditat i s’ha fet globalment una bona feina. També em sembla oportú reconèixer i destacar el treball de la Comissió que s’ha fet lluny de filtracions, amb discreció i amb esperit cooperatiu, cosa que al nostre país malauradament no sempre és freqüent.

Alguns dels punts que hauria d’incloure el Pacte són:

  1. Finançament i cobertura: Caldria anar a un gran acord de pressupost plurianual 2014-2017 i aspirar a tenir inversió en salut igual que les regions o països de renda similar a la nostra. Model de Sistema Nacional de Salut amb cobertura universal sent l’empadronament qui dóna l’accés a la targeta sanitària.

  1. Professionals: El professionalisme ha de ser la base del nou contracte social i de relació dels professionals amb la ciutadania i amb el sistema sanitari i els proveïdors.

  1. Prestacions i cartera de serveis: Impulsar l’elaboració d’una cartera bàsica que incorpori prestacions de Salut Pública, atenció sanitària i sociosanitària, junt a l´especificitat de la prestació farmacèutica i tecnologia. Crear mecanismes de participació interdisciplinaris, per a la revisió de la cartera de serveis, integrats per professionals clínics de reconegut prestigi, identificats mitjançant les societats científiques i coordinats des l’Agència amb criteris tècnics d’independència.

Pere Ibern coordinador del grup de treball de
la Comissió pel Pacte Nacional de Salut
4. Model de serveis: Desenvolupar models d’atenció en xarxa orientats a donar resposta a les necessitats en salut i atenció de la població en el territori i abordar àmbits prioritaris com la cronicitat coordinadament amb l’atenció a la dependència. Definir el terciarisme i els hospitals amb les RAT, serveis i programes d'alta tecnologia tot concretant quatre - cinc grans àmbits territorials.
Apostar decididament per l’atenció primària i comunitària com a entrada al sistema sanitari i nivell clau per donar resposta a gran part de les necessitats en salut de la població. Generalitzar el model d’assignació capitativa a cada ABS, dotant-la de capacitat real de compra d’atenció especialitzada i de les principals proves complementàries, amb capacitat de decidir circuits i temps diagnòstics i terapèutics i l’ingrés a les unitats sociosanitàries.

  1. Avaluació, retiment de comptes i transparència: Agència d’Avaluació i Qualitat com a organisme clau del benchmarking i la identificació de millors pràctiques, fent públics els resultats de salut, qualitat, eficiència i satisfacció, utilitzant indicadors comparables i basats en l’evidència científica amb l’objectiu d’afavorir la transparència i el retiment de comptes, i millorar la qualitat del sistema.
Promoure la transparència i el benchmarking entre proveïdors com a mesures per identificar punts de millora, reduir la variabilitat de la pràctica clínica i augmentar l’eficiència del sistema.
Vincular l’assignació dels recursos als proveïdors, als resultats recollits en la Central de Resultats del SISCAT.

  1. Compromís del ciutadà: Revisar els instruments de governança, participació i diàleg vigents perquè esdevinguin eines efectives de participació de la ciutadania en la definició i revisió d’aspectes claus del sistema com  recursos destinats, cartera de serveis i organització.
Promoure el rol de ciutadà i pacient com agent actiu del sistema sanitari (pacients experts), responsable de la seva salut, assumint estils de vida saludables i prenent decisions sobre el seu procés assistencial, i de fer un ús adequat dels serveis.
El Pacte d’accessibilitat i resolució transparent com a garantia de l’atenció sanitària de qualitat davant del ciutadà.

  1. Recerca i innovació: Facilitar el desenvolupament d’un Clúster de Salut a Catalunya de primer nivell mundial.
Desplegar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015, en la línia de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea, definint prioritats entorn la salut pública, la millora de la salut, de la qualitat de vida de les persones i de la salut global (salut internacional), i determinant el compromís i destí del finançament públic en recerca.

    Els integrants de la Comissió pel Pacte Nacional de Salut
  1. Governança: Consolidar la separació de les funcions dels agents del sistema respectant l’autonomia de gestió dels centres tot garantint la transparència i el retiment de comptes davant de la ciutadania.
Garantir la presència del coneixement clínic en els òrgans de govern de les institucions sanitàries que integren el SISCAT.
Garantir l’autonomia de gestió de les institucions sanitàries tot establint mecanismes de seguiment i d’auditoria de processos i resultats.
Establir un model d’assignació de recursos basat en la millora de la salut (no per activitat), afavorint l’efectivitat clínica i la coordinació entre nivells assistencials i proveïdors.


En aquests dies serà necessari una gran capacitat de lideratge del Departament de Salut i del Conseller en particular. Cal esperar de tots els membres del PNS la seva altura de mires, generositat i patriotisme. 

Espero en un proper post poder celebrar el tancament del consens del document de bases pel Pacte Nacional de Salut que Catalunya necessita i així poder salvar el nostre sistema de salut, i en particular la seva qualitat i equitat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada