dimecres, 27 de febrer del 2013

Interessant entrevista al Conseller Boi Ruiz


Feia dies que el conseller de Salut Boi Ruiz no sortia als mitjans d’una manera activa per la seva part. Hi havia sortit indirectament  a través d’alguna notícia que el relacionava amb la consultora Price Waterhouse Coopers així com amb alguna altre informacióque va publicar el diari “El País”.
El conseller Boi Ruiz,  a la seu del Departament de Salut

Fa dos dies el diari Punt Diari Avui ha publicat una molt interessant entrevista amb el conseller, en la que les preguntes semblen fetes amb intenció de no posar-li fàcil la resposta. Tanmateix ell se’n surt prou positivament  en la majoria de qüestions que se li plantegen. Per l’interès del temes que s’hi tracten resumiré l’entrevista per aquells que no l’hagin pogut llegir.

Al ser preguntat per les previsibles retallades al 2013 en el pressupost del Departament de Salut, el conseller Ruiz diu que “no hi haurà retallades com les del 2011”. Del context de la resposta es desprèn que tampoc s’afectarà als sous dels treballadors de la salut, i tampoc a les empreses que constitueixen la xarxa pública de Catalunya doncs el conseller entén que ambdós estan al límit de les seves possibilitats de fer nous sacrificis econòmics: “els funcionaris no patiran noves retallades salarials” arriba a dir . El conseller no ho diu clarament però de les seves paraules sembla com si al Departament de Salut només es puguin esperar per aquest any 2013 retallades en la seva monstruosa i costosa estructura. Veurem com es configuren els pressupostos 2013, i si tot això es confirma o no.

Segons el conseller Ruiz, les llistes d'espera quirúrgiques
s'han reduït un 8% a Catalunya
Un tema una mica més controvertit i difícil d’acceptar és quan el conseller parla de la reducció de les llistes d’espera quirúrgica “s’han reduït les llistes d’espera en un 12%” diu en l’entrevista, i aquesta afirmació resulta més discutible com a conseqüència del tancament de molts quiròfans de tarda en molts hospitals catalans i de la retallada en la compra d’activitat que recordem va ser del 8%. El conseller ho justifica a partir dels ingressos addicionals de l’€ per recepta mentre va estar en vigor, tot i que jo tinc el dubte de si aquests diners van arribar realment al Departament de Salut o no. En tot cas són diners que ja estaven previstos en el pressupost 2012, i per tant no veig com van poder ser aplicats novament. Potser a través de la compra addicional? En principi ho dubto. El conseller també argüeix que el nou plantejament de la cronicitat a Catalunya ha permès reduir el nombre d’ingressos mèdics als hospitals de Catalunya, fet que hauria propiciat un major nombre de llits dedicats a les àrees quirúrgiques. Tampoc goso negar-ho, tot i que veig força improbable que en el primer any d’aplicació del nou enfocament de la cronicitat hagi propiciat resultats tan significatius en tan poc temps. Un dels arguments que el conseller també utilitza és el referent a la “comarcalització” de les llistes d’espera, fet que ha permès eliminar de les llistes persones que estaven en llistes d’espera en hospitals de comarques diferents. Aquesta depuració de les llistes d’espera potser si que ha produït un efecte positiu en al reducció de les mateixes però en cap cas per arribar al 12% que indica el conseller.

El CAP Moisès Broggi de l'Escala està gestionat per una
empresa no arrelada al territori i sense experiència en la
gestió de l'Atenció Primària,  tot i que aquest no és el
"model" del Departament de Salut 
L’entrevista també aborda el problema de l’Escala. En aquest punt discrepo molt de les explicacions donades pel conseller.  Ell diu “el nostre model no és el de l’Escala” , i intenta justificar la decisió presa d’atorgar el concurs a Eulen escudant-se en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques dient que aquesta no permet tenir en consideració ni l’experiència, ni l’expertesa, ni l’arrelament en el territori. No entraré en la discussió atès que estic convençut que si que es poden adequar els Plecs de Condicions  a les especificitats de les matèries que surten a concurs.  Jo no he vist mai a una empresa experta en temes sanitaris construir la via d’un AVE per exemple, per que tinc el convenciment que ADIF mai atorgaria la construcció d’una línia d’AVE a cap empresa que no hagués pogut acreditar fefaentment la seva solvència tècnica i econòmica. Per tant, en el tema de l’Escala, el Sr. conseller i el Departament de Salut estan en fora de joc, més enllà de si tal o qual document de la Fundació Salut Empordà estava millor o pitjor presentat.

Un altre tema que es objecte de pregunta és el referent a la privatització de la sanitat a Catalunya. El conseller Boi Ruiz diu que “no hi ha agendes ocultes amb voluntat de privatitzar” i aquí si que li haig de dir: doncs ho sento. I no per que jo defensi la “privatització” de la sanitat sinó per que entenc que la Generalitat hauria de sortir tan ràpid com pugui de tots els consorcis sanitaris de Catalunya. Entenc que aquests haurien d’estar en mans d’entitats comarcals, a l’estil del consorci de Garraf però una mica millor definit el model. Mantenir a la Generalitat en tots aquests consorcis vol dir encotillar la gestió i el procés de presa de decisions, subordinant el dia a dia dels centres a decisions sovint preses per persones desconeixedores de la vida sanitària, pendents únicament dels reglaments, disposicions, lleis, normes, etc., independentment de les necessitats de malalts i professionals.

Tanmateix es tracta d’una entrevista plena d’interès pel que en recomano la seva lectura


www.rbaestudisprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada