dijous, 17 de març del 2016

L’informe Tarafa, matusser, demagog i populista, manipula i tergiversa el treball d’Oriol Ramis.


La comparació de l’informe elaborat per Oriol Ramis, i l’informe presentat per l’alcaldessa Colau i la pròpia Sra. Tarafa, demostra la intencionada tergiversació política i ideològica  que els col·laboradors de la Sra. Tarafa han dut a terme sobre l’informe original.


Aquest fet desacredita del tot a l’àrea de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, si ja no ho estava prou, i la inhabilita èticament per en un futur tenir en consideració les seves opinions.La setmana passada en el sector, va córrer la veu de que l’informe que fa uns dies va presentar l’Ajuntament de Barcelona sobre les privatitzacions de l’assistència sanitària pública a la ciutat, havia estat cuinat des de l’Ajuntament de Barcelona refonent el treball dut a terme per l’equip del Dr. Oriol Ramis i el que havien fet el “Grup de Recerca en Desigualtats en Salut” de la Pompeu Fabra. Com que l’informe final de l’Ajuntament (informe Tarafa) estava ple d’interpretacions ideològiques i les seves propostes eren més pròpies d’un programa electoral que no pas d’un informe tècnic, he volgut analitzar l’informe d’Oriol Ramis i comparar-lo amb l’informe Tarafa per tal d’analitzar-ne les diferències.

He de dir que no ha estat cap sorpresa constatar com l’informe Tarafa recull només el contingut de l’informe original d’Oriol Ramis que els convé per argumentar el discurs populista i demagògic propi del grup polític al que pertany la Sra. Tarafa. Però el que resulta verdaderament greu és comprovar com en ocasions l’informe Tarafa es manifesta en sentit contrari al que predica l’informe d’Oriol Ramis, o les moltes vegades que aquest últim informe treu conclusions que a la Sra. Tarafa la molesten, i llavors les obvien. Ni les mencionen en el seu estudi. 

Posaré només alguns exemples:

Per començar cal assenyalar una clara diferència en el títol d’ambdós informes: el del Sr. Oriol Ramis es titula “Estudi sobre contractacions, subcontractacions i derivacions dels serveis sanitaris públics a la ciutat de Barcelona”, mentre que el presentat per la Sra. Tarafa porta per títol “Privatització i mercantilització en l’assistència sanitària pública a la ciutat de Barcelona: una primera aproximació”. A notar que aquest segon títol és molt similar al llibre publicat per la Sra. Tarafa des del Grup de Recerca de les Desigualtats en Salut de la Universitat Pompeu Fabra, pràcticament amb el mateix títol. Per tant d’entrada ja es dedueix que l’informe presentat a bombo i plateret per l’alcaldessa Colau reflecteix molt més el contingut del llibre de la Sra. Tarafa que no pas l’informe d’Oriol Ramis. Tanmateix en “l’informe Tarafa” es fa referència a les opinions emeses per “observadors privilegiats” que corresponen a persones entrevistades per Oriol Ramis en el seu informe, quan la majoria d’elles no s’han manifestat en la línia que “l’informe Tarafa” pretén. Per tant, estem davant d’una manipulació barroera que pretén fer creure que les opinions dels “observadors privilegiats” van en la línia del que diu l’informe Tarafa, quan en realitat no és així.

L’informe d’Oriol Ramis diu que “El debat públic-privat està farcit de prejudicis i simplificacions. Més transparència, més retiment de comptes i un govern més acurat, és a dir, l’exercici real de l’autoritat que tenen els poders públics en el seguiment de les institucions, ha de permetre una avaluació més participada dels resultats de les diverses institucions i experiències.” Mentre que l’informe Tarafa, diu directament: cal treballar per revertir la privatització i mercantilització de la provisió, excloent del SISCAT no solament les entitats mercantils sinó també aquelles que no tinguin els valors de sistema públic i no treballin en el marc de l’economia social i solidària”

En la Conclusió nº4 de l’informe d’Oriol Ramis es diu: “Les apropiacions indegudes d’excedents o captures inadequades de rendes han afectat tant les institucions de propietat pública com privada.” I la resposta de l’informe Tarafa és contundent Cal auditar per començar els 200 milions d’euros de fons públics que es donen anualment a entitats mercantils.”

En la Conclusió nº5, Oriol Ramis diu “La idiosincràsia de cada entitat proveïdora de serveis, les característiques de la població atesa, la manera d’assignar els recursos (i per tant “el sistema de pagament” utilitzat pel CatSalut), la càrrega de treball i la cultura organitzativa semblen ser més determinants de la conducta de les organitzacions i els seus membres que la pertinença o no a un grup determinat de propietat jurídica.” I l’informe Tarafa ni esmenta el fet que el comportament de les institucions no té res a veure amb la forma de propietat pública o privada

En la conclusió nº15, Oriol Ramis defensa no critica l’activitat privada en centres públics i fins i tot diu: “el sector públic (SISCAT) defensa el seu dret legítim a maximitzar les seves inversions i captar ingressos que poden, en moments clau, garantir la seva viabilitat. Les decisions que es prenguin sobre l’activitat no finançada pel CatSalut en els centres del SISCAT tindrà un impacte en la sostenibilitat, la legitimitat i l’hegemonia dels centres del SISCAT.” L’informe Tarafa, omet tot comentari al respecte atès que en altres escenaris ja ha mostrat la seva posició contrària a l’activitat privada en centres públics, criticant sense embuts iniciatives com la de Barnaclínic.

Podria seguir amb més exemples com quan Oriol Ramis assegura que en el cas de l’atenció primària la forma de propietat no és significativa en quant a resultats, però en canvi l’excessiva rigidesa de l’ICS pot dificultar el servei que es presta, o la motivació dels professionals. Oriol Ramis es mostra obertament defensor de l’autonomia de gestió i posa de manifest que la funció pública encara no ha resolt aquest dèficit, i l’informe Tarafa ni parla de l’autonomia de gestió i només es centra en la transparència i el retiment de comptes en el que tots estem d’acord.


En definitiva, un informe decebedor indigne d’un Ajuntament com el de Barcelona


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada