diumenge, 18 de gener de 2015

La Transparència a l’Administració comença a produir efectes


El CatSalut inclou en la seva pàgina web els contractes de gestió amb Hospitals i Equips d’Atenció Primària del SISCAT


Les Fundacions en el punt de mira de la transparènciaCom a conseqüència dels cassos de corrupció apareguts en l’àmbit  de la política  catalana i amb els seus sectors afins de corruptes i corruptors, la societat ha reclamat dels seus polítics acabar amb aquestes pràctiques tan reprovables. Això ha comportat l’aprovació el dia 18 de desembre passat, al Parlament de Catalunya, de la Llei deTransparència que ha tingut una ràpida repercussió a nivell del CatSalut. De fet la Llei no entrarà en vigor fins que hagin transcorregut 6 mesos des de la seva publicació al DOG, però la Direcció del CatSalut s’ha afanyat a penjar el dia 7 de gener, la relació de contractes de gestió de l’assistència especialitzada i de la primària, a la seva pàgina web. Tanmateix aquesta relació pel que fa a l’assistència primària no era complerta, atès que hi faltava alguna informació de les comarques de Tarragona, de Lleida i de Girona. Pel que fa a la informació d’atenció especialitzada, tampoc hi eren tots els contractes de gestió, però cal suposar que mica en mica la informació s’anirà completant.

Val a dir que el Departament de Salut està fent des de fa ja temps, un esforç important en aspectes significatius de la transparència, com és el retiment de comptes a través de la Central de Resultats, que avui abasta ja a l’hospitalització d’aguts, a l’atenció sociosanitaria, a la de salut mental i l’assistència primària. Queda però un gran àmbit d’opacitat en el si de l’ICS (organigrames de tota la organització, funcions i retribucions) així com els contractes de gestió del propi Departament de Salut que pel moment sembla que no estan “afectats” per aquesta onada de transparència que afortunadament sembla invadir al Departament de Salut.

La Llei 19/2014 de 20 de desembre, anomenada “Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern” que entrarà en vigor el 30 de juny, excepte per les entitats pertanyents a les administracions locals, que disposaran de 6 mesos més de marge per aplicar-la, afecta a tota mena d’entitats del sector públic però també de l’àmbit privat sempre que prestin serveis públics o serveis qualificats d’interès general o universal, com pot ser la sanitat. Aquesta Llei afecta de ple doncs, entre d’altres organitzacions, a la gran quantitat de fundacions que existeixen a Catalunya, que presten directament serveis sanitaris públics, o estan relacionades directament amb la prestació d’aquests serveis. Les entitats privades afectades per aquesta Llei hauran d’informar a l’Administració de “les activitats directament relacionades amb la gestió dels serveis públics i la percepció de fons públics, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de facturació de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum de facturació de l’empresa”

Les empreses privades en general, i netre elles les fundacions, estaran obligades a facilitar informació sobre la plantilla, relació de llocs de treball, i estructura administrativa, i la informació que s’haurà de fer pública haurà d’incloure entre d’altres, els continguts següents:
  • Relació de llocs de treball del personal, plantilla i relació de contractes laborals i d’interins
  • Convocatòries i resultats dels processos de selecció de provisió i promoció del personal
  • La relació d’alts càrrecs
  • Les llistes que puguin existir per accedir  als processos de formació i promoció
  • Els convenis, acords i pactes de en matèria de funcionaris, laboral i sindical
  • El nombre d’alliberats sindicals, amb indicació del sindicat, i el nombre d’hores sindicals utilitzades
  • Les retribucions, indemnitzacions i dietes del personal directiu dels ens públics, societats, fundacions, consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar el càrrec


Com es veu una àmplia i extensa informació que requerirà d’un esforç important a les organitzacions obligades per la Llei a l’hora d’elaborar i mantenir actualitzada aquesta informació. Aquestes institucions hauran de facilitar aquesta informació de manera que la gent la pugui interpretar correctament a través d’algun mitjà de difusió que permeti un accés ampli i fàcil a les dades.   


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada