dijous, 18 de setembre del 2014

Nova regulació dels consorcis sanitaris


Es salva una de les amenaces que planava sobre els consorcis, però tot i així continuen sent estructures administratives poc eficients


No queda clar si els consorcis sanitaris locals, en els que no hi participa la Generalitat, estan o no afectats per aquesta Llei


També queda a l'aire si les retribucions del personal laboral estaran supeditades o no a la dels llocs de treball equivalents del CatSalut

Ahir va veure la llum la regulació legal dels consorcis sanitaris mitjançant la modificació  de la Llei15/1997, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, que ha introduït la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic, gràcies a una esmena presentada pel Grup Català CiU al Senat.


El centre sociosanitari Federica Montseny
del consorci sociosanitari de Viladecans
Aquesta  regulació específica dels consorcis sanitaris era del tot necessària desprès de que a finals de l’any passat una modificació de la llei de règim jurídic de les administracions públiques (Llei 30/1992) introduís una regulació dels consorcis amb caràcter general que torpedinava l’existència dels sanitaris, que a casa nostra tenen un important pes específic en la provisió de serveis.
La regulació específica dels consorcis sanitaris aclareix que aquests consorcis han d’estar adscrits a l’administració sanitària responsable de la gestió de serveis del Sistema Nacional de Salut, és a dir en el cas català del CatSalut, així com que el règim pressupostari, comptable i de control aixi com la responsabilitat de l’auditoria de comptes seran el del CatSalut i de la Intervenció adjunta per a la Seguretat Social respectivament.


Els consorcis sanitaris, a diferència dels de règim comú, podran continuar contractant personal en règim laboral. Però en aquest àmbit dels recursos humans es generen alguns dubtes: Com s’ha d’interpretar que el personal laboral contractat directament pels consorcis sanitaris adscrits a CatSalut han de tenir un mateix règim jurídic? I en matèria de retribucions sobre la que la nova norma no es pronuncia, serà d’aplicació subsidiària la regulació dels consorcis comuns  que preveu que no poden superar les dels llocs de treball equivalents a l’administració d’adscripció?
Per últim la reforma legal que comentem sembla pensada pels dotze consorcis sanitaris en els quals participa la Generalitat de Catalunya, la qüestió que es planteja és: què passarà amb els consorcis sanitaris i sociosanitaris del món local: Consorci Sanitari del Garraf, Consorci Sociosanitari d’Igualada, Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, Consorci Sociosanitari de Viladecans, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el Consorci Assistencial del Baix Empordà ? La lògica diu que pel contingut de la seva activitat (sanitària i sociosanitària) també haurien de quedar adscrits al CatSalut amb tot el que això comporta i beneficiar-se d’aquest règim jurídic especial.

Residència ViuB1 del consorci sociosanitari
d'Igualada
Al mes de Juliol, en una entrada al blog titulada “Als consorcis sanitaris els ha salvat la campana?” em feia ressò de com s’havia anat laminant mica en mica la capacitat de gestió dels consorcis sanitaris catalans. Ara, aquesta normativa que publicava ahir el BOE, sembla que resol un tema important que havia sembrat l’alarma pel que fa al règim de contractació del personal que presta els seus serveis en un consorci sanitari. Tanmateix, els consorcis continuen amenaçats. Diguem que s’ha salvat l’última amenaça, però continuen vigents totes les que existien anteriorment, i que estan en la base de que avui un consorci no sigui una eina eficient de gestió, sinó una mera extensió de la burocràcia administrativa que tot ho frena alentint les actuacions i impedint un procés àgil de presa de decisions.

Val a dir que està en les mans de la Generalitat poder dotar als consorcis sanitaris d’aquells elements que permetin una gestió eficient, de la que avui estan mancats. I això no depèn tot de Madrid, és qüestió de voluntat política…  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada