dissabte, 16 d’agost del 2014

Decret sobre contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (III)


Les contraprestacions en l'àmbit de la Salut Mental, queden per més endavant

Per acabar amb aquesta sèrie de publicacions al voltant del Decret, avui analitzarem la contraprestació econòmica que s’ha establert per l’activitat dita d’alta complexitat així com el que fa referència a l’atenció sociosanitària.


Atenció especialitzada hospitalària d’alta complexitat

El paràmetre de contraprestació d’aquest tipus d’altes, és l’episodi d’alta. Aquest tipus d’activitat es classifica en categories de manera que cada una de les categories establertes, tindrà un preu unitari.

La contraprestació serà per tant el nombre de cassos atesos de cada categoria de les establertes multiplicat pel seu preu unitari.        
    
En conseqüència, la contraprestació total dels centres que tinguin un contracte de gestió amb el CatSalut, d’atenció especialitzada hospitalària serà la suma dels ítems següents que s’escaiguin:Altes, excloses les d’alta complexitat
Consultes externes
Urgències
Tècniques, tractaments i procediments específics exclosa l’alta complexitat i els que vagin incorporats a l’alta
Serveis, dispositius i programes específics, no lligats a l’alta
Pròtesis
Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
Alta complexitat

Totes les referències a preus unitaris, o a l’assignació d’una quantitat pel manteniment dels serveis d’urgències dels hospitals aïllats o amb poca població,  cal interpretar que aquests són establerts anualment pel CatSalut.

També caldrà establir anualment els IRR per cada tipologia d’alta i per cada hospital; els factors de ponderació per a cada tipologia d’alta; el nivell assignat a cada hospital; els factors de ponderació de les urgències, i la relació de serveis, dispositius o programes específics d’interès especial pel Departament de Salut, no vinculats a l’alta

A banda hi haurà una contraprestació econòmica per resultats, que es determinarà en funció de les directrius del Pla de Salut, atenent als resultats assolits en l’àmbit organitzatiu, en el clínic i en salut. Tot això vindrà especificat a través d’uns objectius relacionats amb l’atenció a la cronicitat, l’accessibilitat i la capacitat de resolució dels sistema. Han de integrar també els sistemes d’informació, coordinació/integració, eficiència, seguretat, satisfacció, i els indicadors establerts per la Central de Resultats.


Atenció sociosanitària

El Decret només regula el mòdul sanitari atès que el mòdul social és competència del Departament de Benestar i Família.

El centre sociosanitari Palau
L’activitat sociosanitària, pel que fa al pagament del mòdul sanitari, inclou les activitats següents: hospitalització; activitat del PADES i les UFISS; avaluació integral ambulatòria integral en geriatria; cures pal·liatives i trastorns cognitius; i serveis i programes específics de reconeguda necessitat, d’acord al Pla de Salut de Catalunya.

Pel que fa a l’hospitalització de la llarga estada, i l’hospital de dia el paràmetre és l’estada, i en la mitjana estada (cures pal·liatives, atenció a postaguts, atenció a subaguts, i convalescència) el paràmetre és l’alta.

La llarga estada es classifica en tres nivells de complexitat, funció del grau de dependència, de les patologies ateses, i de la complexitat terapèutica.      
      
La contraprestació econòmica del mòdul sanitari de l’atenció hospitalària, és el resultat de multiplicar el nombre d’estades (o altes segon s’escaigui) pel preu unitari, i modulat per un factor de ponderació.

La contraprestació del PADES serà una quantitat màxima anual funció de l’estructura i de la zona d’influència. Per les UFISS la contraprestació serà també una quantitat anual funció de l’estructura, del centre on està ubicada, de l’activitat duta a terme i del temps de dedicació.

La contraprestació econòmica del mòdul sanitari  de l’avaluació integral ambulatòria en geriatria serà la visita, i en cas d’avaluacions multidisciplinàries, el paràmetre serà el procés multiplicant el nombre de visites pel seu preu unitari

Pels programes de reconeguda necessitat s’estableix una contraprestació anual que decidirà el CatSalut

La remuneració total de les prestacions sociosanitàries, serà la suma de les contraprestacions descrites fins aquí per cada una de les activitats que en formen part.   

Existirà a més una contraprestació en funció dels resultats d’acord a les directrius que emanen del Pla de salut de Catalunya, atenent fonamentalment a l’atenció a la cronicitat, l’accessibilitat i la capacitat de resolució dels sistema, amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficiència de la prestació de serveis.


Contraprestació en base poblacional    

 Les entitats que determini el CatSalut, el seu contracte de gestió serà retribuït exclusivament en base poblacional. Aquesta retribució inclou totes les prestacions i serveis de la cartera de serveis del CatSalut que pugui requerir la població d’un territori determinat, llevat de l’alta especialització, la docència, i els programes d’especial interès. La contraprestació econòmica serà la resultant de multiplicar la càpita mitjana de Catalunya, per la població de l’àrea territorial de la que es tracti, ponderada mitjançant un factor de correcció.

Com en tots els demés cassos, hi haurà també una contraprestació per resultats, amb objectius determinats en funció de les previsions del Pla de Salut de Catalunya.

Recomano llegir tant les disposicions addicionals com les transitòries.

Les previsions d’aquest Decret no seran d’aplicació fins que no es formalitzin les clàusules addicionals corresponents a l’exercici 2015.

L’àmbit de la salut mental, segons la disposició final tercera, serà aprovat abans de 9 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret


     


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada