dimecres, 13 d’agost del 2014

Decret sobre contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (II)

L'atenció primària rebrà una quantitat per assignació d'una càpita territorial, complementada amb una quantitat fixa funció de l'estructura de l'equip i el nombre d'especialistes


En el hospitals la gran novetat està en la diferent tipologia de les altes: mèdiques, quirúrgiques i obstrètiques  En l’entrada anterior al blog, vaig explicar els objectius del Decret de Contractació del CatSalut. Ara intentaré explicar un resum dels pagaments (contraprestacions en diu el Decret) que rebran els centres del SISCAT per remunerar les seves prestacions al CatSalut.


Atenció Primària de Salut:

Es preveuen les actuacions següents dins del concepte d’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública (AEFCSP): Promoció i Prevenció de la Salut; atenció programada i urgent a la consulta i al domicili; consulta, interacció o derivació a l’atenció especialitzada, salut mental o serveis socials; i serveis, dispositius o programes específics. La suma de cada contraprestació de cada una d’aquestes quatre accions, serà la remuneració total que percebrà l’equip d’atenció primària.

El conseller Boi Ruiz i el director del CatSalut,
Josep Maria Padrosa 
El paràmetre de l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària és la població de l’àrea bàsica assignada a l’equip d’atenció primària. La contraprestació resultant és el resultat del nombre de persones assignades a l’àrea bàsica de salut multiplicat per la càpita mitjana establerta per a AEFCSP, corregit per un factor de ponderació que tingui en compte la morbiditat, entre altres factors.

La contraprestació econòmica per finançar la consulta, interacció o derivació a l’atenció especialitzada (presencial o amb d’altres modalitats), correspon a un import assignat, funció del nombre d’especialistes i el nivell assistencial assignat              

Hi haurà a més una contraprestació per resultats en funció d’uns objectius derivats del Pla de Salut de Catalunya, de caràcter territorial i uns objectius particulars per l’àrea bàsic de salut i l’equip d’atenció primària de que es tracti.  


Atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general

El sistema de contraprestació de l’atenció hospitalària i especialitzada presenta diferències entre l’activitat de caràcter general, la d’alta complexitat i l’atenció a la Salut Mental.

El paràmetre aplicable a les prestacions i els serveis  vinculats al procés d’hospitalització ja sigui amb internament al centre o al domicili, és l’alta. Les altes es classifiquen en mèdiques, quirúrgiques i obstètriques. També es consideraran les altes de reingrés.

La casuística de les altes ve determinada en funció de la tipologia de les altes, la intensitat relativa de recursos (IRR) i un factor de ponderació dels resultats en l’assoliment d’objectius.

La contraprestació vinculada a un alta és el resultat és la suma dels conceptes següents: Multiplicar el nombre d’altes de cada tipologia pel preu unitari mitjà   corresponent  a la complexitat casuística atesa, modulat pels IRR i pel factors de ponderació de cada tipologia d’alta. Multiplicar el nombre total d’altes pel preu unitari corresponent al nivell d’estructura assignat a cada hospital.

La contraprestació de les consultes externes vinculades a l’atenció hospitalària i especialitzada, sigui quina sigui la seva modalitat, es correspon  a un import assignat funció del nombre d’especialitats i el nivell assistencial assignat a l’hospital.

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell és un hospital aïllat
La contraprestació de les urgències hospitalàries es farà en base a la urgència atesa. El seu import és la suma el producte de les urgències ateses pel preu unitari mitjà establert per la visita de triatge, més el producte de les urgències ateses pel preu unitari i pels factors de ponderació de complexitat que s’assigni a cada hospital.

Si després del triatge no se’n deriva un procés assistencial posterior la contraprestació només serà la dels primer dels sumands indicat.

Els hospitals aïllats  o amb poca població de referència, així com els dispositius específics que hagin de prestar serveis d’urgències rebran una assignació global per tal d’afrontar els costos  derivats del manteniment d’una estructura mínima d’atenció d’urgències. 

Els hospitals, pel que fa a la seva estructura els classificaran així:

Nivell 1: hospital complementari
Nivell 2: hospital general bàsic tipus A
Nivell 3: hospital general bàsic tipus B
Nivell 4: hospital de referència tipus A
Nivell 5: hospital de referència tipus B
Nivell 6: hospital d’alta complexitat
Nivell 7: hospital monogràfic  

Pel que fa a les tècniques, tractaments i procediments específics la contraprestació econòmica que rebran els hospitals serà el nombre de cassos a atesos pel seu respectiu preu unitari que serà fixat cada any per el CatSalut.


En una propera entrada, intentarem explicar la remuneració de les altes d’alta complexitat i dels serveis sociosanitaris.     


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada