diumenge, 10 d’agost del 2014

Decret sobre contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (I)Aquest Decret regula entre altres qüestions, qui por contractar amb el CatSalut per la prestació de serveis


Estableix una prioridad clara per aquelles empreses que tinguin  carácter no lucratiu


El dia 7 d’agost el DOG ha publicat el Decret 118/2014 de 5 d’agost, que regula els encàrrecs de gestió dels serveis públics que el Servei Català de la Salut ha d’establir amb els centres del SISCAT; els sistemes de contraprestació de la gestió d’0aquests serveis públics, la cartera complementaria de serveis no previstos en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, i el sistema d’assignació territorial a regions sanitàries i sectors dels recursos per al finançament d’aquests serveis.

Tal com ens va anunciar, el conseller Ruiz ha publicat el
 Decret de contractació a primers d'agost
Objectius:

Els objectius d’aquest Decret són l’assignació equitativa en la distribució dels recursos, l’atenció centrada en les persones i en el territori on resideixen, l’accessibilitat equitativa a la millor resolució, la major resolució i accessibilitat a l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària a Catalunya, la utilització dels serveis en els nivells més adequats, la major eficiència del conjunt del Sistema Nacional de Salut de Catalunya, amb més interacció entre nivells i serveis assistencials, amb visió de xarxa i complementarietat dels models organitzatius i assistencials per garantir una atenció a cada persona integral. Integrada i de qualitat, i la translació als professionals, des de les organitzacions, d’incentius per resultats i guanys d’eficiència.   

La finalitat d’aquest Decret és doncs promoure la millora de l’eficiència del conjunt del sistema sanitari públic, mitjançant la incentivació de la interacció entre els diferents proveïdors d’un determinat territori, per tal d’assolir un millor grau d’accessibilitat i una resolució en el nivell i recurs assistencial adient.

Cartera de Serveis:

El Decret defineix la Cartera de Serveis del CatSalut, que està integrada per la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut en les modalitats bàsica de serveis assistencials, suplementària i de serveis accessoris , d’acord amb la normativa bàsica estatal. La Cartera de serveis també inclou una cartera complementària de serveis que incorpora les tècniques, tecnologies i procediments no previstos en la cartera comuna de serveis, que determinarà la Generalitat de Catalunya.

Francesc Brosa, subdirector del CatSalut,
ha estat una de les persones clau en
 l'elaboració d'aquesta normativa 
Encàrrecs de gestió:

Un altre punt interessant fa referència als requisits que cal acomplir per poder rebre un encàrrec de gestió. En aquest sentit el Decret estableix que per establir encàrrecs de gestió s’ha de formar part prèviament del SISCAT i donar preferència a les empreses que tinguin en la plantilla persones amb discapacitat física  o en situació d’exclusió social, i a les entitats que tinguin caràcter no lucratiu. El Decret també contempla que amb caràcter excepcional, i per una durada limitada, el CatSalut pot establir contractes o convenis amb altres centres no pertanyents al SISCAT, en el supòsit que aquests no siguin suficients.

Les entitats proveïdores hauran d’acomplir els requisits tècnics següents:

Disposar de l’autorització de funcionament, estar inscrits en el registre corresponent i disposar, si s’escau, de l’acreditació que s’exigeixi. Aquelles entitats que no formin part del SISCAT hauran d’acomplir els estàndards de qualitat que s’estableixin

Els encàrrecs de gestió podran adoptar la forma de convenis quan els centres hospitalaris estiguin integrats en la xarxa d’internament  d’utilització pública de Catalunya, integrada dins del SISCAT, pel que fa als serveis ambulatoris extra hospitalaris, quan les entitats proveïdores siguin entitats que tinguin la consideració de mitjà propi del Servei Català de la Salut.

Per contra els encàrrecs de gestió hauran d’adoptar la forma de contractes administratius en els serveis d’àmbit no hospitalari, integrats en el SISCAT o en aquells cassos excepcionals en els que s’hagi de recórrer a entitats no integrades al SISCAT.


És interessant destacar que aquests contractes administratius i convenis podran tenir una durada màxima de 10 anys si no hi ha inversió per part del prestador de serveis. En el supòsit que es requereixi inversió, la durada màxima  pot arribar als 50 anys.

En una propera entrada intentarem explicar les contraprestacions econòmiques per cada línea d'activitat: assistència primària, assistència hospitalària, salut mental i atenció sociosanitaria. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada