dimarts, 1 d’octubre del 2013

Debat de política general al Parlament: Propostes en Salut.


Resolucions que afecten al Departament de Salut


En suspens els plantejaments actuals que afecten a ICS i Hospital ClínicEscrit per Dr. Toni Iruela
Metge de Família. EBA Vallcarca SLP.
@airuelal  


Fa unes setmanes vaig escriure un post en el que destacava el que al meu judici el propers temes d’interès en el curs 2013-2014 serien el pressupost del Departament de Salut/CatSalut, la manca de conveni al sector sanitari, les RAT, l’esperat nou model de compra de CatSalut, els treballs del Pacte Nacional de Salut, l’informe final de la Comissió d’investigació de Salut del Parlament, document que valori model de contractació pròpia en salut, les reformes pendents a l’ICS, Hospital Clínic i Sant Pau, el desenvolupament del Pla Interdepartamental de Salut Pública i els treballs del Consell Assessor del Govern en salut així com les eleccions al COMB.La setmana passada va finalitzar al Parlament el debat de política general. Intentaré en aquest post fer un breu resum de les principals propostes de resolució consensuades en polítiques sanitàries i en salut per la centralitat del Parlament que representen en Salut els grups parlamentaris de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari Socialista:

 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’assistència sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans de Catalunya, i superar les limitacions administratives d’accés a la Targeta Sanitària Individual que es deriven de l’aplicació del RDL 16/2012. 
 2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la Resolució general de la cartera de serveis del sistema nacional de salut i farmàcia del Ministerio de Sanidad, que estableix el copagament del 10% del cost dels medicaments que es dispensen als serveis de farmàcia hospitalària. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir els mecanismes compensatoris necessaris per garantir l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria.
 3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coresponsabilitzar els diversos àmbits de Govern per millorar els nivells de salut de la població mitjançant el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP). 
 4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’actuació sobre els determinants de salut i els factors de risc principals de les malalties cròniques, incorporant-hi la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia com una part nuclear de la cartera de serveis de salut per a la població amb la signatura del contracte programa ASPCAT - CatSalut i la inclusió en els contractes de compres de serveis d’Atenció Primària de Salut d’objectius de salut comunitària.
 5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar l’Informe Anual de Salut de Catalunya, mitjançant l’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya.
 6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la Central de Resultats del Sistema Sanitari integrant els indicadors de la central de balanços; fent pública la informació que genera al conjunt d’operadors del sistema sanitari, al Parlament de Catalunya i a la ciutadania, de forma exhaustiva i entenedora
 7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar una proposta, en un termini de sis mesos, que garantirà la independència de criteri de l’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya.
 8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accessibilitat als serveis sanitaris en base a criteris clínics i l’equitat en l’accés als resultats qualitatius, tant des d’un punt de vista social com territorial.
 9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar un nou concurs per a la gestió dels serveis de transport sanitari, de forma que es compleixin els terminis legalment establerts per a la convocatòria i es garanteixi un servei més eficaç pel que fa a seguretat del pacient i temps de resposta, adaptat a les necessitats de la població i del territori.  
 10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar el Pla integral per a l’atenció a les persones amb trastorns mentals, incloent-hi mesures per a la inserció laboral d’aquest col·lectiu i elaborant un nou pla especial per a l’autisme.
 11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar en el desplegament dels consells de participació territorials amb la finalitat de generar la complicitat local necessària entre l’administració sanitària i el ciutadà al servei de les polítiques sanitàries públiques, que permetin incorporar les aportacions del territori en el procés de planificació, tant estratègica com operativa, del Pla de Salut.
 12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries amb relació a l’Institut Català de la Salut (ICS) per:
  •  Mantenir-ne la titularitat pública.
  • Incloure’l en l’epígraf d’entitats de dret públic dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, donant compliment a la naturalesa jurídica que li atorga la Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de la Llei i permetre que l’ICS evolucioni i es configuri com una veritable empresa pública més àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, adaptable als canvis i propera a les necessitats assistencials de la població, disposant dels mateixos instruments de gestió que la resta d’empreses públiques dels sector.
  • En el marc del que disposa l’article 12 de la Llei 8/2007, promoure’n la integració territorial amb la resta de proveïdors de la xarxa sanitària d’utilització pública. 
 13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el procés per dotar de personalitat jurídica l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona com a ens públic de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, garantint la presència del coneixement clínic en els òrgans de Govern i de direcció de l’hospital.
 14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar financerament un pla de viabilitat que asseguri la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la continuïtat de la seva activitat, analitzant el conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital per garantir que s’assignen al centre prou recursos per cobrir l’activitat sanitària que du a terme. També s’insta el Govern a revisar la configuració jurídica per establir amb claredat la titularitat pública de tots els òrgans de gestió i direcció del centre, a establir nous mecanismes de transparència i control de gestió que garanteixin la dedicació dels recursos públics de l’hospital a les finalitats fundacionals i a reforçar l’activitat de control per la Intervenció General de la Generalitat, el Protectorat de Fundacions de la Generalitat i les altres entitats de control.
 15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els plans de millora dels nivells de resolució i accessibilitat territorials vinculats a l’acompliment dels objectius del pla de salut responguin a criteris clínics amb objectius concrets d’assoliment de resultats, promoguin la coordinació assistencial entre les entitats del SISCAT d’acord amb el Decret 126/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
 16. El Parlament insta el Govern a impulsar la internacionalització del sector salut i del sistema de salut de Catalunya i, en especial, pel que fa a l’àmbit de la recerca de serveis, d’innovació i de recerca biomèdica.
 17. Fer públiques al web del CatSalut, en un màxim de 7 dies des de la compareixença semestral del conseller de salut a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per explicar el balanç i els resultats de l’atenció sanitària.
 18. Elaborar dins del Pla Interdepartamental de Salut Pública, a presentar abans de finalitzar el 2013, un programa de prevenció i detenció precoç de les malalties i trastorns mentals, amb especial atenció al suïcidi i les conseqüències en salut de les creixents desigualtats socioeconòmiques.


Des de el meu punt de vista, aquestes resolucions són una molt bona base pel document pel Pacte Nacional de Salut. En temps tan complicats i plens de tacticisme polític, caldria saber posar en valor el que ha aportat cadascú.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada