divendres, 20 de novembre de 2020

Caldria cuidar millor als que ens cuiden...

 

El Servei Català de la Salut ha elaborat una Instrucció (la 07/2020) en la que flexibilitza la normativa vigent en qüestions d’horaris i jornades, per adaptar de la millor manera possible, els recursos humans del sistema sanitari públic a les circumstàncies derivades de la Covid-19.
Tanmateix, i atenent al cansament del personal sanitari després de mesos de treball molt dur i exigent, i considerant també l’escassetat de la majoria de les plantilles dels dispositius sanitaris, el sindicat Infermeres de Catalunya mostra el seu rebuig a aquesta disposició del CatSalut i li reclama la seva derogació.
La sanitat catalana, en plena pandèmia, es troba sotmesa a una crua realitat: plantilles escasses, personal sanitari mal retribuït, condicions contractuals i laborals precàries, i uns sanitaris cansats físicament, desmotivats per unes retribucions impròpies, i estressats psicològicament.  


 

La instrucció 07/2020 del CatSalut possibilita que els centres del SISCAT prenguin mesures específiques per garantir el funcionament dels serveis sanitaris preservant la salut dels seus treballadors. Aquestes mesures afecten al temps de treball, a l’adequació de les plantilles i a aspectes organitzatius.


Les mesures incloses en la Instrucció 07/2020 pel que fa a l’àmbit del temps de treball són aquestes:

Jornades de treball i descansos 

La Direcció pot adaptar les jornades de treball i descansos dels professionals afectats d’acord amb les necessitats assistencials del centre i el pla de contingència previst, que pot establir altres mesures de caràcter organitzatiu. Això inclou la jornada ordinària i complementària d’atenció continuada, els torns de treball, el treball en dissabtes i dies festius, els descansos diaris i setmanals, i les vacances. 

Dedicació de la totalitat de la jornada a l’assistència sanitària 

Queda suspesa la realització d’activitats docents per part dels professionals sanitaris a estudiants de les facultats, escoles universitàries o escoles de formació professional, incloent-hi la suspensió de les pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars que es realitzen al centre sanitari, així com en els casos que existeixi activitat no assistencial. 

Hores extraordinàries per força major 

Davant d’una situació de força major, la Direcció de l’entitat pot determinar l’obligatorietat de la realització d’hores extraordinàries per força major per part dels professionals contractats a temps complet o temps parcial no supeditades al límit de les 80 hores anuals, tal com preveuen els articles 35.3 i 12.4.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

 

Aquestes mesures, així com altres aspectes i continguts de la Instrucció han comportat la queixa del sindicat Infermeres de Catalunya, que en una nota feta pública denuncien que en plena pandèmia, el CatSalut torna a prendre mesures que empitjoren les condicions de treball del personal sanitari. En aquest sentit el sindicat destaca que l’aplicació d’aquesta Instrucció equival al retorn de les èpoques “d’explotació laboral” atès que “la retallada de drets laborals, suspensió de vacances i permisos, alteració dels horaris de treball i els descansos establerts i la possibilitat de poder obligar els professionals a fer hores extraordinàries sense cap límit”així ho demostra. 


El sindicat ha fet arribar una nota de protesta al director del CatSalut, en la que demana la retirada immediata d’aquesta instrucció i en la que també es posa l’accent en la manca de previsió i inversió en el sistema de salut català, que han comportat limitacions en els drets laborals dels professionals sanitaris. En aquest sentit el sindicat demana també que es busquin solucions a la manca d’infermeres i de professionals de la salut en general. Començant per cuidar millor als que tenen i fent una crida als que han marxat o han abandonat l’exercici professional, millorant les condicions professionals, socials i laborals, i amb uns sous molt més dignes dels que ara tenim.

 

La reflexió final del sindicat, vist que el departament de Salut ha actuat tard i malament, sense cap consideració per als seus treballadors als que literalment ha portat fins a l’extenuació, amb unes càrregues de treball difícils d’assumir, incideix en la necessitat ja manifestada a final d'octubre, de dur a terme una vaga indefinida de tot el sector sanitari.


Es evident que la solució no passa ni per circulars, ni per instruccions, ni per normatives especials. La solució és única: dotar totes les plantilles del nombre de professionals necessaris... Quan calen Instruccions especials és que alguna cosa no hem fet bé.  


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada