dijous, 15 de setembre de 2016

La publicitat dels sous dels càrrecs directius de les entitats del SISCAT


Afecta també a les entitats privades, sempre que la seva facturació amb el CatSalut superi el 25% de la facturació total de l’entitat


Tenen la consideració de càrrecs directius tots els membres del Comitè DirectiuFa encara no mig anys, es va produir una petició al CatSalut d’un sindicat sobre les retribucions de l’equip directiu d’una fundació sanitària privada barcelonina integrada en el SISCAT. En la petició, el sindicat reclamava ser informat de les retribucions del director general, director assistencial, directora de gestió social i corporativa, directora econòmica i de gestió, director de docència, innovació, recerca i qualitat, directora d’infermeria i director mcdic.

En una primera instància el CatSalut va desestimar aquesta petició, al·legant que només es podia facilitar informació de la retribució del màxim responsable de la institució afectada atès que aquesta no tenia naturalesa pública. El reclamant es dirigeix en segona instància a la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Púbica) i també al CatSalut que denega altre cop la informació sol·licitada adduint ara el principi de confidencialitat de les dades de caràcter personal, que només podrien ser cedides per una disposició legal o amb el consentiment de les persones afectades, les qual s’haurien negat a que la informació sobre els seus salaris fos feta pública. El CatSalut també argumenta sobre qui té la consideració de “càrrec directiu” en les entitats privades amb una estructura organitzativa diferent al de l’administració pública, i ho limita al màxim responsable. Fins aquí el conflicte.

És en aquest punt quan intervé la GAIP, per resoldre la reclamació efectuada pel sol·licitant de les dades, demanant informes als directius afectats, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), i al CatSalut. Entre els informes rebuts destaca el de l’APDCAT que afirma que “la normativa de protecció de dades no impedeix lliurar informació sobre les retribucions íntegres associades als càrrecs directius...” La GAIP també constata que l’Hospital afectat per la reclamació obté més del 90% dels seus recursos de la prestació de serveis públics de salut.

En el seu escrit de raonaments la GAIP estableix també que no és inversemblant pensar que als efectes de l’aplicació de la legislació de transparència, es poden considerar substancialment equivalents els alts càrrecs, en l’àmbit de les administracions públiques, el personal directiu en l’àmbit de les entitats del sector públic i els càrrecs directius en l’àmbit de les entitats privades”

Finalment després de totes les consideracions jurídiques pertinents la GAIP acaba estimant la reclamació del representant sindical demandant, establint que el CatSalut li lliuri la informació relativa a les retribucions percebudes per tots els directius abans esmentats.  

A dia d’avui aquest enrenou afecta a 117 institucions dels SISCAT que ja han rebut  les sol·licituds de petició d’informació. Les institucions afectades han de tenir present les consideraciones següents:

1.- La normativa de protecció de dades no impedeix lliurar informació sobre les retribucions íntegres associades als càrrecs directius o llocs de treball amb una especial responsabilitat dins de l’organització, d’un ens privat integrat al SISCAT com a prestador de serveis sanitaris assistencials .
2.- Si el volum de negoci vinculat a activitats públiques és superior al 25% les entitats privades estan obligades a informar al CatSalut de les retribucions percebudes pels càrrecs directius
3.- Tenen la consideració de càrrecs directius el membres del Comitè Directiu.  
4.- N’hi ha prou amb donar informació de la quantitat anual global bruta percebuda
5.- Quan una institució privada rebi aquesta mena de peticions el gerent/director general hauria de comunicar per escrit als membres del comitè de direcció que s’ha rebut la sol·licitud d’informació de la retribució global d’aquell càrrec (adjuntant còpia de la sol·licitud rebuda), i que disposa de 10 dies per si vol formular alguna al·legació, tot i que la GAIP, que té la competència legal de configurar la doctrina sobre els límits del dret d’accés a la informació pública,  ja ha establert el criteri.
6.-Quan la petició d’informació afecti a entitats de titularitat pública, aquestes estan obligades a donar-la i no poden presentar recurs. Només poden recórrer les persones afectades a títol individual. Les institucions privades poden presentar recursos contenciosos administratius, igual que els seus directius afectats per la petició, però cal ser conscient que encara que es demani la suspensió cautelar de la tramesa d’informació mentre no es resolgui el contenciós, el més probable és que el jutge la denegui per manca de motivacions suficientment contundents. Per tant aquells que afirmen que la informació quedarà retinguda en el CatSalut mentre el contenciós no es resolgui, poden trobar-se amb que les coses no siguin exactament així, i que la informació es doni al sol·licitant encara que el contenciós administratiu no estigui resolt.         


Nota: agrair al Gabinet Jurídic de Francesc José Maria la informació facilitada per elaborar aquesta  informació 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada