dijous, 9 de juny del 2016

Conferència del conseller Comin a ESADE: avorriment "cum laude" (III)


El sistema sanitari públic català es basa en tres valors fonamentals: Equitat, Qualitat i Eficiència

Hi ha un principi de prioritat en la distribució dels recursos: els centres privats amb afany de lucre només els utilitzarem quan ens siguin necessaris(...Continuació de l’entrada anterior)

El conseller Comin va continuar la seva conferència sobre el model sanitari català dient que si tingués una pissarra en blanc, i hagués de dissenyar un model sanitari públic, el faria tal com el tenim en l’actualitat, tot i que amb algunes millores  que a judici seu cal introduir.

El nostre sistema sanitari es basa segons el conseller en tres valors bàsics i imprescindibles per qualsevol sistema sanitari:
 • Equitat
 • Qualitat
 • Eficiencia
Comin considera que qualsevol altre valor es pot acabar assimilant a un d’aquests tres. És el que ell defineix com a “triangle de valors” que són al base del nostre sistema sanitari públic. Estableix però quatre consideracions al voltant d’aquest triangle:
 • El sistema ha d’aspirar a satisfer d’una manera simultània aquests valors
 • Entre els tres valors del triangle, no hi ha cap jerarquia que en posi a cap per davant de l’altre
 • Aquests valors poden generar certes tensions entre ells
 • El  nostre sistema sanitari és bo perquè és capaç de respondre a aquests tres valors de manera satisfactòria.

Tot seguit el conseller es va preguntar en quina mesura la diversitat de proveïdors és clau en aquets assoliment satisfactori dels tres vèrtex del triangle per part del nostres sistema sanitari públic, i va respondre que cada model de proveïdor presenta les seves pròpies característiques i això és bo pel sistema. Cada tipologia de proveïdor presenta riscos i fortaleses, i en general cada proveïdor del sistema presenta un balanç diferent en relació a la seva capacitat d’assoliment dels tres valors bàsics  del triangle. Dels diferents tipus de proveïdors (ICS, Empreses Públiques, Consorcis, Privats) no n’hi ha cap que estigui més ben predisposat atenent a la seva titularitat, per satisfer els tres valors del triangle.

Les característiques diferents dels uns i dels altres, tot plegat,  fa  que la mitjana d’assoliment sigui més alta que si només hi hagués un sol proveïdor. S’ha produït un procés d’aprenentatge recíproc que ha fet que uns aprenguin dels altres, de manera que al final tots presenten unes bones performances en relació al grau d’assoliment dels tres valor bàsics. Diversificant els proveïdors hem diversificat el risc i això també és positiu. Tanmateix aquesta diversificació no és aleatòria ni caòtica ni desendreçada ni arbitrària. Hi ha un principi de prioritats en la distribució dels recursos que està molt ben definit en l’article 5 de la LOSC.

Aquestarticle 5 de la LOSC estableix que configuren el CatSalut  l’ICS, altres empreses públiques, els consorcis i els proveïdors privats, i la LOSC determina que els proveïdors privats formaran part del CatSalut quan se’ls necessiti, i de l’aplicació del que estableix aquests article 5,  se’n deriven les prioritats a l’hora de distribuir els recursos entre el diferents proveïdors del sistema públic de salut. 

Veiem amb exactitud el redactat d’aquest article 5 de la LOSC al que feia referència el conseller Comin:

Article 5
Recursos
Configuren el Servei Català de la Salut:
a) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sòcio-sanitària de la Generalitat, inclosos els transferits de la Seguretat Social i de l'Administració institucional de la sanitat nacional, que s'hi integren a tots els efectes.
b) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sòcio-sanitària de les Diputacions catalanes, dels Ajuntaments i de les altres entitats locals de Catalunya, que s'hi integren o adscriuen funcionalment, en els termes que prevegin les normes de transferència o els respectius convenis subscrits a aquests efectes, segons correspongui.
c) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sòcio-sanitària de les fundacions benèfico-assistencials vinculades a les Administracions Públiques, i aquells no inclosos en els epígrafs anteriors, amb preferència sense ànim de lucre, mitjançant els quals sigui imprescindible satisfer necessitats del sistema sanitari públic a l'empara dels pertinents convenis, que s'hi adscriuen funcionalment.

Deixo que cadascú interpreti si els centres expulsats del SISCAT eren o no necessaris per la stanitat pública. La meva opinió és que treballaven a uns preus inferiors als que treballen l'Hospital Taulí i l'Hospital de Terrassa, per tant en l'actual conjuntura económica, per mi són del tot necessaris.

(Continuarà...)


2 comentaris:

 1. Jo més que referir-me a la LOSC m'haugues referit al SISCAT que de fet marca lo que seria el sistema nacional de salut català Decret 196/2010 que defineix la Xarxa de prestació Sanitaria Publica


  Configuració del SISCAT

  2.1 Configuren el SISCAT els centres, serveis i establiments sanitaris següents:

  a) Els gestionats per l'Institut Català de la Salut.

  b) Els gestionats per les entitats de naturalesa o titularitat pública que, de conformitat amb els requisits que estableix l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens que en depenen.

  c) Els gestionats per entitats de naturalesa o titularitat pública diferents de les incloses en la lletra b).

  d) Els de titularitat privada els serveis dels quals siguin necessaris per implementar les previsions del Pla de salut de Catalunya i així ho sol·licitin.

  2.2 Els centres, serveis i establiments a què fan referència la lletra a) i b) de l'apartat anterior resten integrats automàticament en la corresponent xarxa, en funció del tipus de serveis que prestin.

  2.3 Els centres, serveis i establiments inclosos en les lletres c) i d) de l'apartat anterior s'integraran en les respectives xarxes mitjançant els procediments establerts en la regulació específica de cadascuna en el present Decret.

  2.4 El Servei Català de la Salut ha de fer pública, mitjançant el seu web, la relació de centres, serveis i establiments que configuren el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb la finalitat de possibilitar el seu coneixement a tota la ciutadania.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Tens tota la raó, però el conseller s'gafa a la LOSC, perquè suposo que s'acosta més a les seves tesis, i això li permet intentar justificar algunas de les seves decisions més aviat apriorístiques i ideològiques. Molt d'acord amb utilitzar l'articulat del SISCAT que a més no discrimina entre centres privats amb o sense afany de lucre.
   Gràcies per la teva aportació, com sempre molt interessant.

   Elimina