dilluns, 19 d’octubre de 2015

El Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró), perd l’autonomia de gestió

Aquest fet es produeix com a conseqüència del dèficit de l’exercici 2014 que ha posat en risc la sostenibilitat del Consorci.


La conseqüència més immediata és que deixa de poder aplicar la seva pròpia política de recursos humans


Aquests dies és notícia que el Consorci Sanitari del Maresme ha perdut l’autonomia de gestió. De fet els titulars eren, com passa habitualment a la sanitat, força més cridaners, atès que parlen d’una “intervenció” de la Generalitat a l’Hospital de Mataró, cosa ben allunyada de la realitat.

Ramon Cunillera, nou gerent del Consorci Sanitari
del Maresme (Hospital de Mataró entre
altres dispositus sanitaris)
Per entendre que ha passat a Mataró, el primer que cal és saber quan es perd l’anomenada “autonomia de gestió”. Pel que fa a les empreses públiques i consorcis (EPiC) l’autonomia de gestió es perd quan no s’acompleix el pressupost. En aquest supòsit, la institució ha de presentar una Pla de viabilitat, que si es materialitza a curt termini permet recuperar l’autonomia de gestió amb immediatesa. Si aquest Pla de viabilitat requereix temps per assegurar l’equilibri pressupostari i per tant la sostenibilitat del centre, llavors s’entra en una segona fase de pèrdua de l’autonomia de gestió, que és el que ha succeït a Mataró. Un incompliment del pressupost de l’exercici 2014, que per la seva magnitud no es pot eixugar en l’exercici 2015, i  que acaba comportant aquesta pèrdua de l’autonomia de gestió que s’ha produït ara.

Quins efectes comporta aquesta pèrdua de l’autonomia de gestió? Doncs el centre perd bàsicament la capacitat d’actuar segons el seu propi criteri en les polítiques de recursos humans. Per dir-ho en termes entenedors, el centre es converteix en un centre a l’estil de l’ICS, en el que són d’aplicació tota una sèrie de normes que dificulten extraordinàriament la gestió del dia a dia. En el seu moment el CatSalut va distribuir a totes les EPiC una nota en la que s’exposaven les conseqüències de gaudir de l’autonomia de gestió: en aquesta nota es diu “El règim d’autonomia de gestió, resta delimitat en la capacitat per establir les pròpies polítiques de recursos humans, sense que siguin aplicables al personal contractat per les entitats les normes sobre despesa de personal, les instruccions, les restriccions a la contractació, ni altre mesures limitadores, destinades específicament al conjunt del sector públic de la Generalitat”. Per tant els centres que gaudeixen d’autonomia de gestió es veuen alliberats d’una normativa que encotilla el gestió del dia a dia.

A l’haver perdut aquesta autonomia de gestió, el Consorci Sanitari del Maresme perd doncs aquest marc de “llibertat” de que gaudia sobretot en matèria de personal. Entre les conseqüències d’aquesta nova situació, els treballadors de l’Hospital de Mataró podran continuar percebent la paga extra que ja havien recuperat amb anterioritat, però en canvi pel que fa a les retribucions variables, aquestes només podran arribar al 25% del que estigués previst. Tampoc els seran d’aplicació increments salarials per sobre de les retribucions percebudes al 2014 atès que la massa salarial del centre haurà de mantenir-se als nivells de la d’aquell any. En la mateixa línia restrictiva no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla.

L'Hospital de Mataró 
Aquesta situació s’ha produït després que les pèrdues de l’exercici 2014 rondin els 2 milions d’€. En aquest sentit cal recordar que els resultats de l’exercici 2014 no són responsabilitat de la gerència actual, que s’ha incorporat al Consorci fa tres mesos, i que precisament té, entre els seus objectius bàsics, dur a la pràctica el Pla de viabilitat recentment aprovat que ha de permetre corregir els desfases actuals entre facturació i despeses. Cal explicar també, que l’equip de gestió anterior ja havia elaborat un Pla a 4 anys per eliminar el dèficit, però aquest pla ha fallat ja en el seu primer any d’aplicació.

Els treballadors del centre, responsabilitzen a la Generalitat d’un deute antic de 30 milions d’€ amb la institució fruit del deute històric del centre , però el CatSalut assegura que una part d’aquest deute ja està abonat, i la resta s’està pagant tal com s’havia previst mitjançant aportacions extra per un import d’1,5 milions anuals. Tanmateix, els deutes, si estan reconeguts pel deutors, només poden produir problemes de tresoreria però ben poc tenen a veure amb l’equilibri pressupostari del centre. És en aquest punt on està el problema i on caldrà que els nous responsables de la gestió del Consorci, juntament amb el CatSalut, siguin capaços de dur a la pràctica aquest Pla de viabilitat fiable, i que no torni a fallar ja al primer any de la seva aplicació. De moment el CatSalut ja ha posat sobre la taula un increment del contracte que per aquest any 2015 significarà un 6,4% més d’ingressos entre increment de tarifes i més activitat procedent de malalts de l’àrea d’influència del Consorci que fins ara s’atenien en altres territoris.
 

Com a resum,  per tant, val a dir que no hi ha cap intervenció del Consorci per part de la Generalitat, sinó una pèrdua de privilegis del centre a l’hora de gestionar el dia a dia. El Consorci de Mataró ha perdut unes condicions de caràcter purament administratiu de les que gaudia. De fet, és com si el centre fos un hospital de l’ICS, atès que estarà sotmès a un seguit de restriccions que en la pràctica són molt similars a les que regeixen en un hospital com el de Vall d’Hebron per posar un exemple.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada