dimarts, 16 de desembre del 2014

La Societat Catalana de Mediació en Salut guanya adeptesEl dia 12 es va celebrar una Jornada divulgativa, en la que es van posar de manifest els guanys que aquestes pràctiques impliquen per organitzacions, professionals, malalts i les seves famílies.


Amb una assistència que va superar les 250 persones, els ponents van explicar les avantatges de detectar precoçment la generació del possible conflicte.

El passat dia 12 es va celebrar al Casal del Metge de Barcelona, la Jornada “Malalts de Mediació, la Mediació una contribució a la Salut del Sistema”, organitzada per la Societat Catalana de Mediació en Salut. Van assistir-hi més de 250 persones, que varen mostrar  el seu interès per conèixer com funcionen els mecanismes per iniciar una acció de mediació.

Fins ara, l’activitat mediadora ha estat més aviat anecdòtica front dels centenars de reclamacions que s’interposen, i dels molts conflictes que es generen en el dia a dia de les institucions sanitàries entre els propis professionals, entre aquests i els seus malalts, entre professionals i empresa, i entre empresa i malats i els seus familiars. Un munt d’hores perdudes i d’esforços esmerçats sense que el resultat sigui en general satisfactori. Tots aquests conflictes i reclamacions es podrien resoldre en molts cassos per la via de la “Mediació”, entesa com un mètode extrajudicial i alternatiu de resolució de conflictes en que dues o més parts accepten de forma voluntària la intervenció d’un mediador, amb l’objectiu d’arribar a un acord satisfactori per les parts en conflicte.

La Jornada divulgativa tenia per objecte reclamar una major atenció a la Mediació per part dels diferents actors del sistema sanitari públic i privat. Hi han participat representants de clients, professionals, de les administracions i de les institucions. Un dels temes que es van posar sobre la taula de debat va ser la manca d’una política efectiva de gestió de conflictes de les organitzacions sanitàries tant públiques com privades. En paraules de Francesc José Maria, president de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS), “no es tracta tant de parlar de protocols i comissions, sinó de que les organitzacions i institucions sanitàries en general puguin dissenyar un sistema eficient de resolució de conflictes que contempli la detecció precoç, i intenti resoldre’l mitjançant un acord entre les parts en conflicte”

Un altre tema tractat a la Jornada va ser analitzar de quina manera la Mediació pot incidir en la millora de conflicte entre malalts ingressats i les seves famílies amb els professionals, derivats de tractes no adequats, manca de respecte a la dignitat personal, problemes amb la informació als malalts i com es dona, manca de respecte a creences de tipus religiós, discriminació, utilització del privilegi terapèutic, restriccions d’accés a documentació, etc.

Francesc José Maria, president de la Societat
Catalana de Mediació en Salut
En la seva intervenció Francesc José Maria va continuar dient referint-se als objectius de la SCMS que “un cop creada la Societat al 2012, ara donem un segon pas que vol aconseguir guanyar adeptes i, sobre una base suficient sòlida i àmplia, divulgar arreu, la teoria i la pràctica de que existeix una manera alternativa de resolució de conflictes entre els diferents col·lectius que intervenen en els actes sanitaris, que els hauran de produir millors resultats que si dirimeixen els seus conflictes per la via judicial. D’aquesta manera alternativa d’actuar, tan professionals, com malalts, com institucions en seran els beneficiaris finals” .

Francesc José Maria va explicar les dificultats per avançar en el Pacte Nacional per la Salut que com es sabut està, podríem dir que “encallat”, al Parlament i que recull en el seu articulat una previsió per que les entitats sanitàries considerin a la Mediació com un alternativa per la resolució de conflictes entre els diferents agents del sector sanitari. 


Per tal que la Mediació arreli al nostre país i en la nostra cultura, caldrà que les institucions donin suport a aquestes iniciatives. Sense aquest suport no serveix de massa formar mediadors, si aquesta figura extrajudicial de resolució de conflictes no és prou valorada i recolzada tant en l’àmbit sanitari públic com en el privat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada