dijous, 5 de desembre del 2013

El registre Públic de Professionals dels centres sanitaris


Amb molt de retard, apareix la creació d’un Registre del tot necessari per garantir la qualitat i seguretat de la prestació sanitària


La seva inexistència ha propiciat algunes actuacions fraudulentes també a Catalunya


Ara fa una mica més de 8 anys, la premsa es feia ressò d’un fet sorprenent produït a l’Hospital Municipal de Badalona. Un “metge” al·lergòleg exercia sense títol no ja de l’especialitat, sinó que ni tan sols era metge. Aquest suposat al·lergòleg va estar més de 20 anys fent de metge, sense que mai cap malalt ni cap company hagués tingut la més mínima sospita.  Al març de l’any 2010, al Servei de Salut Balear un home sense titulació també es va fer passar per metge i va actuar durant un mes fent guàrdies en el servei d’ambulàncies del 061 de Manacor. Al febrer de 2011 una dona es va fer passar per metge i va treballar cinc mesos en un hospital de València.
Són només uns cassos que serveixen per posar de manifest que el registre que s’ha creat era del tot necessari no només per evitar l’intrusisme sinó també per garantir als usuaris del sistema català de salut una atenció de qualitat, segura  i amb garanties. 

De fet, aquest Registre neix amb molt de retard. Han passat ja deu anys des que la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS) disposés que s’havien d’establir els registres públics de professionals (2003) i quasi set anys desprès de que el “Consejo Interterritorial de Salud” prengués un acord sobre els principis generals i el conjunt mínim de dades que havien  de tenir en compte les CCAA que eren les competents per crear i regular aquests registres (2007). I  sis anys desprès que el Parlament de Catalunya instés al govern a la creació del Registre de professionals sanitaris. Però finalment ha arribat.
El DOGC núm. 6511, de 28 de novembre, publica el DECRET 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya,  que ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació.
Als efectes de registre de dades són considerats professionals sanitaris :
  • Els llicenciats, diplomats i, ara, graduats en ciències de la salut (art. 2 LOPS).
  • Els professionals de la rama sanitària de formació professional (art. 3 LOPS).
  • Els professionals reconeguts en la disposició addicional setena de la LOPS.

Finalitats del Decret:


1.- Una de les finalitats del Decret és la creació i regulació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya, que serà gestionat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Les dades que han d’integrar l’esmentat registre, que es nodrirà de les dades que li siguin comunicades per les diferents entitats que actuen en l’àmbit sanitari de Catalunya, estan relacionades a l’Annex 1 del Decret.
2.- L’altra finalitat és la regulació dels registres públics de professionals dels centres sanitaris. El Capítol III del Decret estableix que :
  • Tots els centres sanitaris, tant de titularitat pública com privada, han de disposar de registres públics dels professionals sanitaris que hi presten serveis.
  • Aquests registres públics han de facilitar l’exercici i assegurar l’efectivitat dels drets dels ciutadans en la seva relació amb els professionals sanitaris.
  • Els centres sanitaris han de participar en el sistema d’informació configurat al Registre de professionals sanitaris de Catalunya.
  • Els centres sanitaris han de garantir el dret dels ciutadans a conèixer el nom, la titulació, l’especialitat, la categoria i la funció de cada professional que treballi en el centre.
  • Els ciutadans han de tenir lliure accés a les dades esmentades per mitjans electrònics o personalment en la seu del centre.
  • Els centres sanitaris tenen l’obligació de comunicar al Registre de professionals sanitaris de Catalunya les dades de que disposin dins de les contingudes a l’Annex 1 del Decret.
A l'Hospital Municipal de Badalona es va 
produir un cas d'intrusisme professional
El termini  màxim per a la implementació i interconnexió del Registre de professionals sanitaris de Catalunya i els registres dels centres sanitaris és de dos anys, és a dir finalitza el 29 de novembre de 2015.

El Registre de Professionals Sanitaris, en la mesura que aglutina informació actualitzada de tots els professionals sanitaris que despleguen la seva activitat a Catalunya, serà una eina indispensable per a la planificació i organització dels recursos sanitaris. Aquest Registre s’haurà de constituir en base a la informació que emani dels col·legis professionals sanitaris de Catalunya i de totes els centres sanitaris tant de titularitat pública com de titularitat privada. També afecta a les entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia a Catalunya. Cada un d’aquests ens, haurà de disposar dels seu propi registre, el qual estarà comunicat telemàticament amb el Registre general. En principi sembla que recau sobre les diferents institucions comprovar l’autenticitat de les dades que s’incloguin en aquest Registre. Sembla que l’Administració s’esbandeix les mans i deixa tota la responsabilitat a l’hora de validar les dades que s'incorporaran el registre, a les diferents entitats afectades pel DecretCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada