divendres, 24 de maig del 2013

Reunió de la Mesa negociadora del Conveni del SISCAT (antic conveni de la XHUP)


Si no hi ha acords, el proper 7 de juliol el sistema sanitari públic català queda sense un conveni de referència


Tal com estava previst, ahir dimarts es va reunir la Mesa negociadora del conveni del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya), amb l’objectiu d’evitar que el proper 7 de juliol el sistema sanitari català es quedi sense una referència que reguli les relacions de treball  en els dispositius sanitaris d’utilització pública: hospitals, centres sociosanitaris i centres d’atenció primària.

Aquesta reunió no va anar bé ni malament; va ser una primera reunió en la que els assistents van deixar clar el seu posicionament de partida davant dels diferents reptes plantejats. Tanmateix i ateses les restriccions actuals i el context de retallades generalitzades que viu la sanitat pública catalana, ja és un fet positiu que les parts presents a la Mesa negociadora no hagin plantejat posicions extremes que portin a pensar en la inviabilitat d’un acord.

Les patronals havien preparat per la reunió una plataforma conjunta que van exposar als sindicats presents a la Mesa. Aquesta proposta estava estructurada en base a tres apartats diferenciats: modificacions estructurals necessàries per mantenir la unitat  del sector, modificacions de caràcter conjuntural amb la pretensió de pactar-les temporalment (només per la durada del conveni) per garantir la sostenibilitat del sector, atesa la reducció de tarifes (4,6%) aprovada pel CatSalut per aquest any 2013, junt amb els projectes de reordenació territorial (RAT), i finalment una proposta de nova estructura del conveni col·lectiu. En concret la part empresarial proposa:

Modificacions estructurals:

Taules salarials i tots els annexos de l’any 2008 dels dos convenis col·lectius (XHUP i Siciosanitari) reduïts en un 5%
Jornada anual de 1688 hores en torn de dia i 1627 en torn de nit
Desregulació de la jornada continuada i descansos (Guàrdies) i remissió a l’Estatut Marc

Modificacions conjunturals:

Suspensió dels efectes econòmics de la carrera professional dels diferents grups professionals. Així com del plus de vinculació
Preu del menjador laboral 6€
A partir de l’1 de gener de 2014 desapareix el premi de fidelització
Es redueix en un 50% l’assignació per DPO; el 50% restant supeditat a l’equilibri pressupostari, entès com la no desviació en negatiu del resultat previst en el pressupost dels centres
Reducció d’un apaga extra

Aquests acords es revisarien en cas que durant la vigència del conveni es produís alguna alteració en més o en menys de l’activitat i/o la tarifa decidides pel CatSalut


Estructura del Conveni: 

Es planteja  un canvi en l’estructura del conveni, per tal que quedi configurat de la manera següent:
Contingut obligatori del conveni
Regulació reservada  al conveni sectorial
Regulació a desenvolupar a nivell d’empreses
Regles d’administració i gestió del conveni
Disposicions finals i transitòries

És intenció de la representació empresarial presentar una plataforma complerta d’acord als paràmetres indicats, en format de conveni col·lectiu, als efectes que la representació sindical conegui la concreció de les mesures plantejades.

Els sindicats van valorar molt negativament aquesta plataforma, defensant que la reducció de tarifes no pot impactar exclusivament en els salaris. Els sindicats MC (Metges de Catalunya) i UGT van demanar la pròrroga del conveni actual.


La posició final  dels sindicats ha estat la següent:

Els pactes hauran de tenir caràcter temporal i han de ser revisats si hi ha canvis substancials.         Exigeixen que es mantingui el nivell d’ocupació del sector
Podrien estar d’acord en la durada del conveni (2013-2014)
Recuperar la proposta de jornada feta per la part empresarial a l’octubre 2012 (1.647 hores en torn de dia)
Mantenir les taules salarials actuals
No accepten la reducció d’1 paga extra, però podrien parlar de les DPO


Podrien parlar de la durada del conveni
Recuperar la proposta de jornada feta per la part empresarial a l’octubre 2012
Mantenir les taules salarials actuals
No accepten la reducció d’1 paga extra però podrien parlar de les DPO
Aplicar els criteris d’IT (incapacitat temporal) que aplica la Generalitat als funcionaris
Revisió dels pactes dels centres que estan per sobre del conveni actual
No accepten tractar la resta de temes plantejats per la part empresarialPoden parlar de la durada del conveni
No es pot tractar la reducció del 5% atès que està pendent de sentència del Tribunal Suprem
No estan d’acord en la supressió d’1 paga extra ni en la suspensió dels efectes econòmics de la carrera professional
Les DPO cal tractar-les centre per centre
No a la desregulació de la jornada continuada i els descansos
Aplicació dels criteris d’IT que aplica la Generalitat
No es pronunciaran sobre l’estructura del conveni

Finalment, la part empresarial va exposar que:

No accepten prorrogar el conveni actual
Es pot acordar una durada del conveni de dos anys (2013-2014)
Es pot parlar de la IT
Es por parlar de la jornada i replantejar la proposta actual. Cal parlar també de les guàrdies
Es pot parlar de les DPODavant d’aquests plantejaments el president de la Mesa, convoca  una nova reunió pel proper dimarts dia 28 de març

Com es pot veure de tot plegat, les discrepàncies són evidents. Tanmateix hi ha un cert aire de possible acord en alguns dels temes abordats. Seguirem l’evolució de tot plegat  
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada