dijous, 28 de març del 2013

Finalment els representants de les entitats mostren la seva queixa
Pressionats pels seus associats, s’han vist obligats a moure fitxaPel seu interès reprodueixo sense més comentari la nota feta pública per un conjunt d’entitats de l’àmbit de la salut, sobre els impagaments de les facturacions, per part de la Generalitat de Catalunya:
COMUNICAT CONJUNT DE LES PATRONALS DELS SECTORS SALUT I SOCIAL, EL CONSELL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS I FENIN DAVANT ELS ENDARRERIMENTS I ELS IMPAGAMENTS EN LA FACTURACIÓ DE LES ENTITATS PROVEÏDORES
Davant les dificultats de tresoreria de la Generalitat i els conseqüents endarreriments en els pagaments a les entitats proveïdores dels sectors de salut i d’atenció a la dependència que aquestes provoquen, les patronals Consorci de Salut i Social de Catalunya, Unió Catalana d’Hospitals, el Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Fenin Catalunya, Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i ACRA volem posar de manifest el següent:
   § Durant el 2012 i 2013 el CatSalut ha deixat de fer efectius 840 milions d’euros (equivalent al 190% de la facturació mensual) a les entitats sanitàries i, a efectes de terminis, ha passat de pagar a 90 dies a fer-ho a 150. Per la seva banda, el Departament de Benestar Social i Família deu 280 milions d’euros a les entitats socials per l’activitat corresponent al 2012. D’aquesta xifra, 70 milions d’euros corresponen a l’impagament del total de la factura del mes de juliol. Pel que fa a la prestació farmacèutica, el deute de l’administració amb les farmàcies és, en aquests moments, de 270 milions d’euros (270% de la facturació mensual), el que comporta el tercer endarreriment addicional des del 2011 respecte a la data de pagament establerta en el concert.
   § El cost financer d’aquests endarreriments s’estima en 38 milions d’euros en interessos, fet agreujat en el cas de les entitats proveïdores de serveis de salut i socials per més de 106 milions de costos suplementaris com a conseqüència dels successius increments de l’IVA i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte a l’IVA aplicable al material sanitari i equipament mèdic.
   § Aquesta situació posa en greu risc la suficiència financera de les entitats i farmàcies, que es troben al límit de disposició de les seves pòlisses de crèdit i moltes dificultats per a ampliar-les. Aquestes dificultats es traslladen també a les empreses proveïdores de béns i serveis, que han vist allargats els seus períodes de cobrament, passant en promig a ser de fins a 290 dies en aquests moments, posant en risc la seva pròpia continuïtat i supervivència. Entenent que aquesta situació excepcional s’emmarca en un context d’un greu problema de disponibilitat financera i de tresoreria del país que impossibilita fer front a les obligacions de la Generalitat amb els seus proveïdors, volem fer palès:
   § Els sectors de la salut i d’atenció a la dependència constitueixen un pilar fonamental per a l’estat del benestar i la cohesió social, i presten uns serveis públics bàsics i essencials als ciutadans
   § El model sanitari català, en el que la provisió de serveis s’articula mitjançant entitats concertades, i el model d’atenció a la dependència, en el que la provisió de serveis s’articula mitjançant entitats acreditades, col·laboradores i concertades, i que apleguen tant entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- com a entitats mercantils, o com en el cas de les farmàcies, de professionals autònoms, és un model d’èxit que cal preservar, com demostren els seus resultats en salut i eficiència.
   § Dins l'economia catalana, aquests sectors tenen una posició capdavantera en termes de generació de valor afegit i ocupació. El sector sanitari ocupa a 100.000 professionals que donen servei a tota la població de Catalunya, representa el 5,6% del PIB de Catalunya i té un factor multiplicador d’1,31. Per la seva banda, els proveïdors de serveis d’atenció a la dependència, que s’agrupen en 1.100 centres (16.023 places de centre de dia i més de 60.000 places residencials) ocupen més de 50.000 professionals que presten més de 204.235 serveis a més de 158.500 usuaris. Pel que fa al sector farmacèutic, les 3.100 farmàcies i les 116 farmacioles distribuïdes per tot el territori, ocupen a 10.000 professionals sanitaris, que ofereixen diàriament el servei d’atenció farmàcia a 180.000 usuaris provinent del sistema públic de salut. No es pot menystenir tampoc la rellevància que aquests sectors demostren en l’àmbit de la innovació i recerca biomèdica, així com en el ús de les TiC en l’àmbit sanitari, on són capdavanters a nivell de l’Estat.
   § Cal posar en valor l’exercici de responsabilitat tant de les entitats com dels seus professionals, que malgrat les dificultats i el context excepcionalment complex, continuen donant uns serveis d’alta qualitat, atenent als ciutadans i usuaris amb una veritable vocació de servei públic. Davant d’aquesta situació, des de les patronals Unió Catalana d’Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya , Fenin, Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i ACRA sol·licitem:
   Al Govern de la Generalitat de Catalunya:
que en una situació de manca de disponibilitat financera, prioritzi el destí dels recursos disponibles a les entitats proveïdores dels sistemes públics de salut i d’atenció a la dependència, que proporcionen serveis bàsics al conjunt de la població.
que les polítiques departamentals avancin coordinadament per assolir les necessàries reformes estructurals que millorin l’eficiència del sistema tot garantint la qualitat, i facin efectius els endarreriments pendents.
            Al Govern de l’Estat:
            que atengui l’adequat finançament de les Comunitats Autònomes per garantir la correcta provisió d’aquests serveis
            Al Parlament de Catalunya:
 i als Partits Polítics, que arribin als necessaris acords econòmics i polítics per tal de garantir l’estabilitat, la sostenibilitat i el futur d’aquests sectors, preservant-los de la confrontació partidista. Barcelona, 26 de març de 2013Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada