dimarts, 11 d’abril de 2017

El Consorci de Salut i Social de Catalunya i l’ICS assagen la contractació conjunta


Agrupar les necessitats dels centres sanitaris de les dues institucions amplia la base de compra i això permet obtenir millors preus per al conjunt.


Alguns entenen aquesta col·laboració com l’embrió del que podria acabar sent la “central de compres del SISCAT”, prevista en la Llei de Pressupostos del 2017. 


Una de les activitats del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) orientada als seus associats és la preparació i realització de concursos per a la compra de tot tipus de material sanitari. Aquest servei es du a terme a través del SACAC (Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci), que dona cobertura als associats que estan obligats a realitzar licitacions d’acord a les previsions de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i que sovint no disposen de l’estructura administrativa i jurídica que es requereix per dur a terme aquests concursos públics. El SACAC ofereix als seus associats l’assessorament jurídic per la realització d’expedients de contractació fets pels propis centres associats, però també els serveis propis d’una central de contractació.

Vivian Sans és la responsable del SACAC
Quan un centre associat vol preparar per ell mateix un expedient de contractació, pot rebre si ho desitja l’assessorament jurídic  i la tramitació administrativa de l’expedient per part del SACAC. En aquesta cassos el centre assumeix la decisió d’adjudicació, i el SACAC la responsabilitat jurídica i administrativa del procediment seguit. El SACAC pot realitzar també qualsevol tipus de contractació incloent la “compra pública innovadora” i la “compra per resultats” (acords de risc compartit amb el proveïdor).

Els centres associats també poden adherir-se a la Central de Contractació del SACAC. En aquesta cassos el SACAC adquireix bens i serveis, adjudica contractes o estableix acords marc pels centres que s’hi han adherit. Aquesta fórmula permet als centres adherits al procediment una total seguretat jurídica, la reducció dels costos de tramitació del procediment de compra i un estalvi econòmic important pel fet d’agrupar les necessitats de diferents compradors.   

I és precisament en aquest última línia on Consorci i ICS han començat a caminar junts per ampliar la base dels compradors i millorar encara més els preus que ambdues institucions obtenien actuant per separat. Ho han posant en marxa a través de un acord marc de col·laboració que ha implicat l’elaboració conjunta d’un plec de clàusules administratives que serveix per qualsevol compra tot i que pel moment s’aplica només per la compra de productes farmacèutics. Val a dir però que els intents de compra conjunta entre ICS, Consorci i també UCH venen d’antic. Ja al 2013 es va intentar una compra conjunta de serveis de diàlisi peritoneal, però no ha estat fins ara quan 8 hospitals de l’ICS i 12 del SISCAT afiliats al Consorci de Salut s’han adherit a aquesta compra conjunta de medicaments per a l’hepatitis C que pot representar un 20% d’estalvi per als centres participants.   

La col·laboració entre les dues institucions (ICS i CSC) per la compra conjunta no acaba amb aquesta experiència duta recentment a terme, sinó que en aquests moments hi ha dues iniciatives més en curs per la compra de fàrmacs; una d’elles és la compra d’un nou tractament per la hipercolesterolèmia primària. Val a dir que la recent incorporació al CSC d’Antoni Gilabert com a director de l’àrea de Farmàcia i del Medicament donarà encara molta més consistència a aquestes experiències de compra conjunta de productes farmacèutics.

Antoni Gilabert, una gran incorporació del CSC per reforçar
 l'Àrea de Farmàcia i del Medicament  
Des del Consorci, Vivian Sans responsable del SACAC, valora molt positivament aquesta col·laboració amb l’ICS, tot i que les maneres de treballar de les dues institucions són diferents, però la col·laboració ha permès establir unes pautes que serviran de cara al futur. Vivian Sans té una llarga experiència al CSC atès que a l’any 2008 es va integrar a l’assessoria jurídica de la institució i s’ocupa del SACAC des de 2014.

Des del sector sanitari es relaciona aquesta experiència de col·laboració entre l’ICS i el CSC de compra conjunta amb una previsió que fa la Llei de pressupostos de 2017 de la Generalitat de Catalunya, que en la disposició addicional 61, punt 2 estableix que:

“El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de crear, liderat pel Departament de Salut i el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), una central de compres, una central de compres territorials en xarxa, o totes dues.”


Tanmateix esperem que tot i que aquesta nova central de compres prevista en la Llei, s’hagi de liderar des del Departament de Salut, no es vulguin fer nous “invents”, que facin que els estalvis aconseguits en la compra de productes sanitaris se’ls mengin les estovalles de la burocràcia, i en aquest sentit s’aprofitin les estructures existents, sobretot quan aquestes han demostrat fefaentment la seva eficiència i el nou ens sigui independent de l’Administració pública per facilitar l’agilitat necessària per la seva gestió diària. 


2 comentaris: